Anvendt statistikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Hovedmålet til emnet er å gi en god oversikt over både klassiske og mer avanserte statistiske metoder for å analysere data. Fokus vil være å forstå prinsippet og begrensningene ved en metode, bruke metoden på den åpne Programvaren R og tolke resultatene. De statistiske metodene som vil brukes i emnet kan inkludere en/to-faktors ANOVA (variansanalyse), lineær og ikke-lineær minste kvadraters metode for en rett linje (regresjon), analyse av kovarians (ANCOVA), ikke-parametriske teknikker, generaliserte lineære modeller, analyse av tidsrekker, generaliserte minste kvadrater, blandet effekt modeller, overlevelsesanalyse, faktoranalyse, PCA, PLS og "hidden Markov models". Forelesningene vil starte med en introduksjon til R, så ingen forkunnskaper i dette programmet er nødvendig.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Vurdere praktiske problemstillinger som krever analyse av datasett, og velge adekvat statistisk analysemetode, særlig innenfor området varians- og regresjonsanalyse.
  • Gjennomføre dataanalysen ved korrekt valg blant mulighetene som tilbys i vanlig statistisk programvare.
  • Fortolke resultater gitt på forskjellig måte av et statistisk programsystem, og sette fortolkningen i sammenheng med begrensningene som ligger i modellbeskrivelsen.
  • Foreta enkle statistiske utregninger direkte uten bruk av omfattende programvare.
  • Forklare egenskapene ved sentrale statistiske metoder på en enkel måte ut fra rimelige modellantagelser, spesielt for normalfordelte observasjoner.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldige i to semester: inneverande + hausten etter)
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen: 4 timar.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar