Statistisk inferensteori

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en videreføring i fordelingsteori, estimering og hypoteseprøving. Disse temaene er behandlet på mer elementært nivå i de to innføringskursene STAT110 og STAT111. Målet er å gi et godt begrepsmessig og matematisk grunnlag for mer videregående arbeid med statistisk metodikk. Emner som behandles er transformasjoner av stokastiske variable, eksponensielle familier, sannsynlighetsmaksimering og litt om suffisiens og Bayesiansk metodikk.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Være fortrolig med vanlige fordelingsfamilier herunder den eksponensielle familie og lokasjonsskala familier.
  • Beherske transformasjonsteknikker for envariable og bivariate fordelinger.
  • Beherske begreper som kovarians og betinget sannsynlighet.
  • Kjenne til konvergensbegreper som nesten sikker konvergens, konvergens i fordeling og konvergens i sannsynlighet.
  • Være fortrolig med suffisiensbegrepet og sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet.
  • Kunne bruke og evaluere de viktigste estimeringsmetodene som minste kvadraters og sannsynlighetsmaksimering.
  • Kunne bruke hypotesetestingsmetodikk herunder inkludert sannsynlighetskvotetesten.
  • Kjenne til noe asymptotisk teori for estimering og hypotesetesting.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatoriske øvingar (Gyldig kun inneverande semester)
Vurderingsformer
4 timer skriftlig eksamen. Lovlege hjelpemiddel: enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Eksamen berre ein gong i året - vår.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.