Torodd Kinn

Position

Professor , Nordic linguistics, Teaching Coordinator

Belonging

Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Research

My research is mostly in grammar and grammatical change, in Norwegian and, to some extent, Danish and Swedish.

I’m particularly interested in how human cognition contributes to shaping language, and this is reflected in my orientation towards cognitive usage-based linguistics.

In between grammatical projects, I've also studied personal names, in particular historical geographical distribution.

Research projects

- Sentence adverbials (disjuncts) of the type [A-t nok], like sant nok 'true', forståeleg nok 'understandably', generøst nok 'generously'. I study their diachronic origins, their grammatical structure, and their semantic subtypes.

Words with suffixation in -vis (like vanligvis ‘usually’, innledningsvis ‘as an introduction’, gruppevis ‘in groups’, tusenvis ‘thousands’). I conducted the first large synchronic study of such words in Norwegian (and Scandinavian) and the only diachronic study so far. These formations are mostly borrowed from German languages but have also undergone innovations in the Scandinavian languages. Among the formations in -vis are compound nouns and derived adverbs and adjectives. But I have demonstrated that, during the last few centuries, a brand new inflectional feature has evolved, viz. a plural of abundance, exemplified by forms like tusenvis ‘thousands (and thousands)’ and årevis ‘years (and years)’.

Pseudocoordination in the Scandinavian languages. These are expressions like for instance

 • Paul sitter og leser avisa [Paul sits and reads the.paper] ‘Paul is reading the paper’
 • Lisa gikk i butikken og kjøpte fisk [Lisa went in the.store and bought fish] ‘Lisa went to the store and bought fish’

Pseudocoordinations are constructions that we use to present two subevents as one complex event. For example, ‘Lisa went to the store’ can be one event and ‘Lisa bought fish’ another. But the sentence Lisa gikk i butikken og kjøpte fisk refers to one event. This is clear from the fact that the buying is understood to take place at the time of the visit to the store, and also specifically in the store ‒ although this is not expressed explicitly.

NPN constructions in Norwegian (expressions like ansikt til ansikt ‘face to face’, dag etter dag ‘day after day’, skritt for skritt ‘step by step’). Such expressions have never been studied in Norwegian before. I’ve done a large corpus study and analysed the syntax and semantics of the expressions.

Pseudopartitives (also known as measure noun constructions, i.e. expressions like tre liter (med) vann ‘three litres of water’, en haug (av/med) poteter ‘a pile of potatoes’). This was my doctoral project. It was the first large empirical study of such constructions in Norwegian, with a focus on the difference between no preposition between the nouns (en haug poteter), the preposition med (en haug med poteter), and the preposition av (en haug av poteter). It was one of the earliest usage-based cognitive dissertations in Norway. The dissertation also includes analyses of the Norwegian numeral system, employing addition (expressed for instance through coordination) and multiplication (expressed for instance through plural nouns).

Historical first-name geography. This project was methodologically innovative in that I ‒ most likely as the first in the world ‒ applied cluster analysis to large onomastic data sets to uncover geographical structure in the use of first names. In this way, I was able to map out anthroponymical regions in Norway at the beginning of the 19th century.

Cultural Identity in Academic Prose (KIAP). In collaboration with Kjersti Fløttum (project leader), Trine Dahl, and others. We studied linguistic usage in research articles in three languages (English, French, and Norwegian) in three disciplines (economy, linguistics, and medicine). Building the KIAP corpus was mainly my responsibility.

 

 

Teaching

I teach Norwegian (Scandinavian, Nordic) grammar, language history and more.

 

Ongoing PhD projects where I am primary or secondary supervisor:

Completed PhD projects where I was primary or secondary supervisor:

 • Hegrenæs, Claudia Förster. 2018. Translation Competence Development and the Distribution of Cognitive Effort: An Explorative Study of Student Translation Behavior
 • Jensen, Bård Uri. 2017. Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy. En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1
 • Mannsåker, Helga. 2017. Schizofrene symptom og splitta sinn. Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri
 • Nordanger, Marte. 2017. The Encoding of Definiteness in L2 Norwegian. A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners
 • Paulsen, Mikkel Ekeland. 2024. Å skille klinten fra hveten. Hvordan kan ordbokaktuelle sammensetninger identifiseres? 
 • Ragnhildstveit, Silje Karin. 2017. Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier
 • Rauset, Margunn. 2022. Frasar til besvær? Studiar av norm og bruk i norsk fraseologi

 

Ongoing MA projects where I am primary or secondary supervisor:

 • Dalsbø, Torunn Berge

Completed MA projects where I was primary or secondary supervisor:

 • Blom, Tove Janne. 2017. "Hvorfor har vi ikke hatt om dette her før?" Kognitiv metaforteori og elevars lesing av retoriske tekstar i vidaregåande skule
 • Bredahl, Anne. 2018. "Den endeløse strømmen". Ein kritisk analyse av metaforar i ein politisk diskurs om innvandring
 • Gjengedal, Amalie Myrmel. 2021. Om politikvinner, ekspeditriser og kontormenn. Ei undersøking av kjønnsmarkering i yrkestitlar i norsk i perioden frå 1920 til 2013
 • Gregersen, Elisiv. 2009. Hvor "muntlig" er nettsamtalen? En sammenlikning av forfeltsutnyttelsen i nettsamtale og talt samtale
 • Hansen, Silje Christine. 2019. "Alle fags mor". En korpusbasert metaforstudie av språkbruk om norskfaget
 • Helle, Kjersti Evysdatter. 2022. Bakeri, hykleri, broderi. En korpusstudie av avledete substantiv på -eri
 • Hjelmtveit, Tor Ragnar. 2019. Kom ut! Stå fram! Ein metaforstudie av "Skeive historier"
 • Holtås, Vegard Sælen. 2023. Deilige damer, maskerte menn. Ei triangulerande undersøking av adjektivattributt til dame, kvinne og mann i Norsk aviskorpus (bokmål)
 • Karlsen, Sarah Strandhus. 2018. "Å forme sitt samliv". En metaforteoretisk og retorisk analyse av språkbruk om samliv, ekteskap, drifter og følelser i en kristen, kirkelig tekst
 • Kvamme, Tina. 2017. "Vi er fulle av sprukne klanger." En korpusbasert undersøkelse av språkbruk om musikalske og andre klanger: begrepsstruktur, metaforer og metonymier
 • Larsen, Torgeir. 2015. Hvordan henger det sammen? En undersøkelse av enkelte koherensskapende faktorer i elevtekster
 • Lorentsen, Julie Marie. 2020. "... i møtet mellom land og vann vaker tangens råtne lukt". En korpusbasert undersøkelse av metaforisk og metonymisk språkbruk om fenomenet lukt
 • Mannsåker, Helga. 2010. "Inn i noko endå djupare". Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar
 • Midtbø, Elise. 2019. "En smule konsentrasjon", "den siste skvetten med kaffe" og "haugevis av spørsmål". En undersøkelse av grammatisk og semantisk variasjon i pseudopartitive konstruksjoner på norsk
 • Mikkelsen, Liv Marta Gonzalez. 2024. Omtrent rett nynorsk. Ei undersøking av lektorstudentar sin kjennskap til nynorsk rettskriving
 • Nesse, Maren Østrem. 2017. "Livet selv vokser bare om hverdagen." En korpusbasert metaforstudie av livet og døden
 • Nilssen, Signe. 2015. "Ei raudgrøn-ish dame som meg". Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk
 • Nærum, Annette. 2022. Måter å se på på: En leksikalsk-semantisk beskrivelse av selektert
 • Ovesen, Siri Sofie. 2016. "Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem". Ei undersøking av proprietiv og privativ adjektivdanning i norsk
 • Rauset, Margunn. 2010. Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX
 • Rustli, Eirin. 2019. "Sopere prater bare homoprat!". Begrepsanalyse av skeiv terminologi i tidsskriftene Løvetann (1977‒2003) og Blikk (2016)
 • Raade, Ole Alexander. 2022. Foranstilt og etterstilt possessiv i bokmål. En undersøkelse av possessivplassering i bokmål med hensyn til substantivfrasens struktur, substantivets semantikk og tekstsjanger
 • Schwarte, Timofeij Wim. 2018. Kvinner, menn og skriving. Samspelet mellom kjønn og skrivestil i akademisk prosa
 • Stanišić, Jelena. 2012. Bruk av framtidsuttrykk i bosnisk-kroatisk-serbisk-språkliges og engelskspråkliges norske mellomspråk
 • Ulvestad, Roar. 2014. Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk
 • Ure, Kjersti Hartveit. 2022. "Den høye tilliten gir oss superkrefter". En kritisk analyse av metaforer og andre stilistiske trekk i den norske helsepolitiske diskursen om koronaepidemien
 • Vagstad, Daniel. 2010. Norske pseudokoordinasjonar. Ein empirisk studie med vekt på liggje, sitje og stå
 • Vårdal, Kristine. 2017. Arabiske andrespråksinnlæreres tilegnelse av norske relativsetninger
Publications

Feel free to contact me if there's a text you cannot access.

 

Research publications

 • Kinn, Torodd. 2023. The development of heterosemous inflection and derivation. Norwegian abundance plurals and distributive adjectives. Constructions and Frames 15, 211-233.
 • Kinn, Torodd. 2023. Opphavet til kvinnenamnet Rise i Sunnfjord. Namn og Nemne 40, 19-27.
 • Kinn, Torodd. 2023. Meaning integration in pseudocoordination. Evie Coussé, Steffen Höder, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice (eds.), Constructional approaches to Nordic languages, 114-144. John Benjamins.
 • Kinn, Torodd. 2023. "Sant nok fyller Kjersti 70 år, men ...": The structure of [A NOK] disjuncts. Bergen Language and Linguistics Studies 13.
 • Kinn, Torodd. 2023. Interessant nok: ein produktiv setningsadverbialkonstruksjon. Norsk Lingvistisk Tidskrift 41, 119-145.
 • Kinn, Torodd. 2022. År etter år, skritt for skritt og lag på lag: tre NPN-konstruksjonar. Bergen Language and Linguistics Studies 12, 353-376.
 • Kinn, Torodd. 2022. Regular and compositional aspects of NPN constructions. Journal of Linguistics 58, 1-35.
 • Kinn, Torodd. 2021. "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar. Maal og Minne 2021, 65-98.
 • Kinn, Torodd. 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 37, 207-236.
 • Utne, Ivar, Torodd Kinn. 2019. Da Gjert kom til Bergen. Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn, Terje Lohndal (eds.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, 315-334. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd, Kristian Blensenius, Peter Andersson. 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinationsCogniTextes.
 • Kinn, Torodd. 2018. Pseudocoordination in Norwegian. Degrees of grammaticalization and constructional variants. Evie Coussé, Peter Andersson, Joel Olofsson (eds.), Grammaticalization Meets Construction Grammar, 75-106. Amsterdam: Benjamins.
 • Kinn, Torodd. 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. Zakaris Svabo Hansen, Anfinnur Johansen, Hjalmar P. Petersen, Lena Reinert (eds.), Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum, 213-230. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Bergen Language and Lingustics Studies 8, 143-166.
 • Tenfjord, Kari, Torodd Kinn. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Anne Golden, Scott Jarvis, Kari Tenfjord (eds.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, 155-187. Bristol: Multilingual Matters.
 • Nilssen, Signe, Torodd Kinn. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne 2017, 123-145.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne 33, 57-70.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. NORNA-rapporter 91, 53-63.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750–1801. Namn og Nemne 31, 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32, 62–99.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Turið Sigurðardóttir (eds.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum, 141–156. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund, Kjell Ivar Vannebo (eds.), Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, 173–188. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline – eit sjeldsynt namn. Maal og Minne 2011, 137–142.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord. Ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne 28, 7–26.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne 28, 27–56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia anthroponymica Scandinavica 29, 63–104.
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne 2009, 37–47. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne 2007, 158–186. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne 2007, 9–28. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn, Anje Müller Gjesdal, Eva Thue Vold. 2007. Cultural identities and academic voices. Kjersti Fløttum (ed.) Language and discipline perspectives on academic discourse, 14–39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Fløttum, Kjersti, Torodd Kinn, Trine Dahl. 2006. «We now report on ...» versus «Let us now see how ...»: Author roles and interaction with readers in research articles. Ken Hyland, Marina Bondi (eds.), Academic Discourse across Disciplines, 203–224. Bern: Peter Lang. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam: John Benjamins. E-book: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=070607370&kid=biblio 
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 23, 145–175. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar – og bøyingsformer? Maal og Minne 2005: 45–78. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk Prosa 3, 129–142.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer … ­ Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Svein Lie, Gudlaug Nedrelid, Helge Omdal (eds.), MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003, 183–194. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Kinn, Torodd. 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe : An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages. Fred Karlsson (ed.), Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki, January 7–9, 2004. Helsingfors: University of Helsinki, Department of General Linguistics. http://www.ling.helsinki.fi/kielitiede/20scl/Kinn.pdf.
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk Prosa 2, 137–149.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap. http://hdl.handle.net/1956/2586  
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. Randi B. Brodersen, Torodd Kinn (eds.), Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg, 148–165. Larvik: Ariadne.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om par. Øivin Andersen, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn (eds.), Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000, 135–140. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia 21, 55–66.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia 19, 101–126.
 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections – an LFG analysis. Skriftserie, nr. 45. Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk.

 

Reviews

 • Torodd Kinn. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Marte Nordanger, Silje Ragnhildstveit, Aasne Vikøy (eds.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap, 206–213. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt. (Review of Kristoffer Kruken & Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. ed. Samlaget 2013.) Dag og Tid 37/2013, 31.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors 2009: Svenska litteratursällskapet i Finland. 300 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 28, 148–150.
 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 24, 298–302.

 

Popular texts

 

Textbooks etc.

 • Kinn, Torodd, Lars Anders Kulbrandstad. 2023. Språkmønster. Innføring i det norske språksystemet. 5th ed. Oslo: Universitetsforlaget. (Also e-book.)
 • Kulbrandstad, Lars Anders, Torodd Kinn. 2016. Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver. 4th ed. Oslo: Universitetsforlaget. (E-book: 2019)
 • Kinn, Torodd. 2012. Nynorskrettskrivinga av 2012. Upublisert. 27 s.
 • Kinn, Torodd. 2011. Endringane i bokmålsrettskrivinga i 2005. Upublisert. 14 s.
 • Kinn, Torodd. 2010. Hovudtrekk av dansk uttale i samanlikning med norsk. Upublisert. 26 s.
 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Skriftserie, nr. 52. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.

 

Edited volumes and journals

 • Neteland, Randi, Torodd Kinn, eds. 2022. Han Johan og dei. Veneskrift til Johan Myking ved syttiårsleitet. Bergen Language and Linguistics Studies 12.
 • Hognestad, Jan Kristian, Torodd Kinn, Terje Lohndal, eds. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Oslo: Novus.
 • Maal og Minne 2016 (1). Oslo: Bymålslaget/Novus. Eds.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2015. Oslo: Bymålslaget/Novus. Eds.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2014. Oslo: Bymålslaget/Novus. Eds.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn, Lars S. Vikør.
 • Akademisk Prosa 3. Bergen: Romansk institutt. 2005. Ed.: Torodd Kinn.
 • Akademisk Prosa 2. Bergen: Romansk institutt. 2004. Eds.: Kjersti Fløttum, Torodd Kinn.
 • Brodersen, Randi B., Torodd Kinn, eds.. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Larvik: Ariadne.
 • Andersen, Øivin, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, edDs. 2000. Språk, menneske og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Oslo: Novus.
Academic lecture
Textbook
Academic chapter/article/Conference paper
Academic article
Editorial
Popular scientific lecture
Popular scientific article
Academic anthology/Conference proceedings
Doctoral dissertation
Book review
Other product
Other
Feature article
Academic monograph
Report
Non-fiction book

See a complete overview of publications in Cristin.

Verv for tida
 • undervisningskoordinator og leder av utvalg for undervisning og internasjonalisering ved instituttet
 • medlem av fakultetsstyret (representant for fast vitenskapelig tilsatte)
 • medlem av tilsettingsutvalget for midlertidige stillinger ved fakultetet (representant for fast vitenskapelig tilsatte)
 • medlem av studiestyret ved fakultetet
 • leder av studiekvalitetskomiteen ved fakultetet
 • medlem av fagrådet for Språksamlingene
 • medlem av redaksjonsrådet for Bergen Language and Linguistics Studies
 • varamedlem av rådet i Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur