Berge Osnes

Stilling

Førsteamanuensis , Seksjonsleder, Seksjon for voksne og eldre, Psykologisk universitetspoliklinikk

Tilhørighet

Institutt for klinisk psykologi

Forskergrupper

Forskning

Forskningsinteresser:

  • Etiologi av følelsesreguleringsvansker
  • Sammenhengen mellom kognitivkontroll og vansker med følelsesregulering
  • Psykofysiologi/hjerteratevariabilitet
  • Rollen til alexithymia i psykopatologi og behandling
  • Psykoterapiforskning

Vansker med følelsesregulering er vanlige for individer som har opplevd aversive livshendelser og invalidering, samt for noen individer med kognitive vansker som oppmerksomhetsvansker. I min forskning har et viktig verktøy for å studere følelsesreguleringsvansker vært hjertefrekvensvariabilitet (HRV) i kombinasjon med kliniske, eksperimentelle og selvrapporteringsmål. HRV anses som en indeks for nervesystemets evne til fleksibelt å tilpasse seg skiftende miljømessige krav, og som en biologisk indeks for følelsesregulering. I min forskning anvendes også HRV for å undersøke funksjonelle aspekter knyttet til fenomener relaterte fenomener  som alexitymi, emosjonell bias, internaliseringsvansker og følelsesreguleringsstrategier. Dette gjelder også psykiske lidelser som; depresjon, emosjonellustabilpersonlighetsforstyrrelse, bipolar lidelse og ADHD.

Når det gjelder psykoterapeutiske intervensjoner for følelsesreguleringsvansker, er min forskningsinteresse spesielt rettet mot selvskading og sammenheng med oppmerksomhetsforstyrrelser og vansker med pragmatisk språk.  En tverrfaglig faktor som forutsier både alvorlighetsgraden av psykopatologi og prognose, er alexitymi, som refererer til vanskeligheter med å verbalisere, erfare og differensiere følelser. En viktig del av min nåværende og fremtidige forskning er å utvikle verktøy for å identifisere og studere dette fenomenet eksperimentelt. Det er av stor betydning å studere både den differensierte manifestasjonen av alexithymia og å undersøke dens forekomst i psykiatriske populasjoner. Videre er jeg interessert i terapeutiske intervensjoner som tar sikte på å målrettet endre emosjonsregulering evne, inkludert dialektisk atferdsterapi og Unified Protocol.

https://www.researchgate.net/profile/Berge-Osnes

Formidling

https://bymag.no/2022/03/susanne-slet-med-selvskading-i-flere-ar-det-starter-i-desperasjon

https://www.lmd.no/2017/10/hjernen-gjor-motstand/

 

Undervisning

Primære undervisningsoppgaver er knyttet til profesjonsstudiet i psykologi innenfor følgende tema:

  • Psykologiskbehandling (PRPSYK311A, PRPSYK311A, PRPSYK312A)
  • Personlighetsforyrrelser (PRPSYK313)
  • Vitenskapsteoretiske tema (PRPSYKVIT)

I tillegg er Osnes seksjonsleder for seksjon for voksne og eldre ved Psykologisk universitetspoliklinikk.

Osnes har også omfattende erfaring med undervisning i psykofysiologi (PRPSYK303), kognitive nevrovitenskap (PRPSYK304) og nevropsykologisk testing (PRPSYK306).

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Errata
Kronikk
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Transdiagnostisk behandling av emosjonelle lidelser (Unified Protocol)

Unified Protocol (UP) fokuserer på underliggende følelsesreguleringsvansker som er vanlige på tvers av ulike psykiske lidelser. Dette prosjektet har flere deler. Det er startet en gjennomførbarhetsstudie (feasability study) av UP i en norsk setting. Prosjektet vil også gjøre det mulig å undersøke mulige endringer i interoseptiv evne (sansning av indre kroppslige funksjoner som hjerte og respirasjon) og hjerteratevariabilitet (som er knyttet emosjonsreguleringsevne) hos individer som gjennomgår behandling innen rammen av UP. Professor Elisabeth Schanche, førsteamanuensis Jon Vøllestand og førsteamanuensis Berge Osnes er prosjektledere for dette prosjektet. Det planlegges en større europeisk multisenter studie (RCT) som involverer noder fra Spania, Portugal, Romania, Tyskland, Danmark og Norge. I denne delen av prosjektet vil nye digitale løsninger og  teknologiske hjelpemidler som smarttelefon-apper bli tatt i bruk og testet.  

Sleep in Psychiatric Care (SIP): A Transdiagnostic Group-based Sleep-school as Treatment for Comorbid Sleep Disorders

Manualisering av ikke-farmakologisk søvnbehandling i grupper for personer med psykiske lidelser og rusmiddelbruk. Dette evidensbaserte tilnærmingen for levering av ikke-farmakologisk søvnbehandling til personer med psykiske lidelser og samtidig narkotikamisbruk med komorbid insomni og forsinket søvn-våkenfasediagnose (DSWPD). Prosjektleder er dr. Ane Wilhelmsen-Langeland. Prosjektet involverer aktigrafi og døgnmåling av hjertefrekvensvariabilitet, i tillegg til ordinære søvnmålinger. Prosjektet støttes av stiftelsen DAM.

https://www.uib.no/fg/sc/142812/sleep-psychiatric-care-sip-transdiagnostic-group-based-sleep-school-treatment-comorbid

Dynamond

ADHD, bipolar lidelse (BipD) og borderline personlighetsforstyrrelse (BPersD) kjennetegnes alle av svingninger i affekt. I dette prosjektet benytter vi DynAffect-modellen, som postulerer eksistensen av en affektiv attraktor ("hjemmebase") som gjenspeiler primær affektiv tilstand. I dette prosjektet foreslår vi eksistensen av en annen "hjemmebase" under depressive episoder. Dette prosjektet har som mål å analysere humørforandringer ved hjelp av detaljerte, virkelighetsnære data fra unge pasienter. Målet er å utforske både felles og unike aspekter av affektsvingninger på tvers av disse lidelsene og knytte ytre stressfaktorer til deres affektive tilstand.

Prosjektet er finansiert av EU (ERA-NET NEURON https://www.neuron-eranet.eu) og omfatter flere enheter spredt over Europa, med koordinering av Dr. Professor Andreas Reif (Universitetssykehuset i Frankfurt). Den norske enheten består av professor Jan Haavik (prosjektleder), førsteamanuensis Anne Halmøy, professor Astrid Lundervold og førsteamanuensis Berge Osnes.

https://www.neuron-eranet.eu/projects/DynAMoND/

Andre samarbeidsprosjekter:

 

Kompetanse

Spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi (Særlig kompetanse innen psykose, personlighetsforstyrrelser, selvskading og suicidalatferd.)

Lisensiert terapeut innen dialektisk atferdsterapi.

Lisensiert terapeut innen "Unified Protocol".