Hans-Tore Hansen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Sosiologisk institutt

Forskning

Velferdssosiologi, trygd, arbeidsmarked, sosial stratifikasjon

Undervisning

Individ og samfunn (sos101) (2001)

Samfunnsvitskapelig metode (met102)(2001/2002)

Prosjektutviklingsseminar (sos340) (2005/2007)

Nyere sosiologiske teoritradisjoner (sos302) (2004/2005)

Sosiologiske perspektiver og teoritradisjoner (sos201) (2005-2009)

Velferdssosiologi (sos305) (2005-)

Sosial stratifikasjon (sos316)(2005-

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Leder
Kronikk
Rapport
Faglig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Mastergradsoppgave
Intervju
Anmeldelse
Poster
Hovedfagsoppgave
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

https://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/default?la=no&inst=305 

 

Selected publications (since 1997)

 

 

·     (1997). Trygd- en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet? Thesis, dr.philos. Bergen. 

·     (1998) ”Betydningen av individuelle valg i trygdekarrierer. Teoretiske og metodiske problemer.” Tidsskrift for Velferdsforskning, 1 (4): 213-226.

·     (1999). “The ecological effect of unemployment on the incidence of very low birthweight in Norway and Sweden.” Journal of health and social behavior, 40 (4): 422-428. (With R Catalano and T. Hartig).

·     (2001). “Detecting the Health Effects of Medical Care Reforms: A Norwegian Example.” Social Science & Medicine, Vol. 53, 1037-1043. (With R. Catalano).

·     (2001). “Sykmeldt, friskmeldt, …?” I Ann-Helen Bay, Bjørn Hvinden og Charlotte Koren (red.) Virker velferdsstaten? Kristiansand, Høyskoleforlaget. (With S.Å Dahl).

·     (2002). “The case of Norway” I Christopher Prinz (red.): European Disability Pension Policies. European disability pension policies: 11 country trends 1970-2002London. Ashgate. (With S.Å Dahl).

·     (2003). “Fra servicehierarki til serivicearena? Trygdefunksjonærers oppfølging av sykmeldte” Tidsskrift for Velferdsforskning, 6 (4): 217-232. (With M. Kvalvåg ).

·    (2005) ”Arbeidskontorenes kontakt med næringslivet.” Velferd Vol. 8 nr. 1. (With G. Rusten).

·    (2005) ”Arbeidslediges tilfredshet med Aetat.” Tidsskrift for Velferdsforskning Vol 8 nr. 3 (2005).

·    (2005) ”Unemployment and Marital Dissolution: A Panel data Study of Norway.” European Sociological Review 21: 135-148.

·    (2006) ”Poverty Among Household with Children: a Comparative Study of Norway and Germany.” InternationalJournal of Social Welfare 11: 1-11. (With A.H. Strand, O. Jürgens and W.Voges).

·     (2008) Social Class and sickness absence in Norway. Acta Sociologica, Vol. 51, No. 4, 309-327.  (With T. Ingebrigtsen).

·     (2009) ” The dynamics of Social Assistance Recipiency: Empirical Evidence from Norway.” European Sociological Review 25 (2) : 215-231.

·     (2009) ” Brukererfaringer med NAV: NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse. Tidsskrift for velferdsforskning 2009 ;Volum 12.(3) s. 207-227

·     (2009) ” Klasseforskjeller i sykefravær i Norge : en sammenligning av ulike klasseskjemaer. Sosiologisk Tidsskrift 2010 ;Volum 18.(4) s. 355-377. (With A.M Steinsland).

·     (2009) “Sickness Absence among Immigrants in Norway, 1992-2003.” Acta Sociologica Volum 53.(1) s. 35-52. (With S.Å. Dahl and K.M. Olsen)

·     (2011) “General Practitioner characteristics and sickness absence – A register based study of 348,054 vocationally active Norwegians. European Journal of General Practice Volum 17.(4) s. 210-216. (With L.D. Winde and S. Gjesdal).  

·     (2011) “Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health Volum 11. (With I. Haukenes, A.  Mykletun, A. K. Knudsen, J.G. Mæland.  

·     (2011) “Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? . Nordiske organisasjonsstudier Volum 13.(3) s. 55-80 (With D. A. Christensen and J.

·     (2012) Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift Volum 20.(3) s. 203-224. (With K. Lundberg and L. Syltevik).

·     (2013) ·     (2009) ” Sickness Absence Among Immigrants in Norway: Does Occupational Disparity Matter?.” European Sociological Review 25 (2) : 215-231. (With T. H. Holmås, M. K. Islam and G. Naz).

 

 

 

 

 

 

Prosjekter
Kompetanse

dr.philos 1997 (University of Bergen)

Professor in Sociology since 2004 (University of Bergen)