Helene Marie Kjærgård Eide

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning
  •         Styring og profesjonell autonomi i utdanningssektoren
  •         Profesjonsutvikling og læring
Undervisning

Underviser i pedagogikk ved Årsstudiet, BA og MA i pedagogikk

Ansvarsområder:

- Programansvarlig Årsstudiet, BA og MA i pedagogikk

 

Prosjekter

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen (2018-2023)

Prosjektet utforsker sentrale aktørers tilpasninger til rammeplanen for barnehagen som ble innført høsten 2017 gjennom to hovedtilnærminger: 1) på barnehagenivå og 2) utenfor barnehagen: på nasjonalt nivå, regionalt nivå, blant barnehageeiere og i kommunene. Overordnede spørsmål for prosjektet er:

  1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?
  2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
  3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
  4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Ved å se utformingen av barnehagen som en prosess preget av flernivåstyring, vil dette prosjektet analysere hvordan rammeplanen forstås og tas i bruk av ulike aktører: barnehageassistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, styrere/daglige ledere og eiere, samt kommunale, og statlige myndigheter. Den teoretiske tilnærmingen er basert på en forståelse av at barnehagen formes gjennom ulike arenaer, både vertikalt og horisontalt, gjennom hierarkiske styringsstrukturer og gjennom innflytelse fra sentrale aktører/interessenter i samfunnet. Prosjektet benytter ulike kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling. Ambisjonen med de kvantitative dataene og analysene er å kunne bidra med statistiske generaliseringer og sammenlikne enheter, for eksempel langs dimensjonene geografi, barnehagestørrelse, barnehageeier, andel samiske barn, andel barn med norsk som andrespråk, og pedagogtetthet. Formålet med prosjektets kvalitative undersøkelser er i hovedsak å gi helhetlige beskrivelser av implementeringen av rammeplanen i barnehager.

Prosjektet ledes fra NORCE Norwegian Research Centre og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder og NORCE. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.