Henrik Skar

Stilling

Førsteamanuensis , leder for forskergruppen i skatte- og avgiftsrett

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Publikasjoner
Fagartikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Henrik Skar. "Skillet mellom flertydighet og vaghet i jussen", Lov og Rett, 2023, s. 674-682. 

Henrik Skar, "Kravet til økonomisk karakter i skatte- og merverdiavgiftsretten – særlig om subjektive forhold og prøvingsintensitet", Skatterett, 2023, s. 87-109.

Henrik Skar, "Likhetsvurderinger ved lovtolkning – forholdet til avveiningsmodellen og reelle hensyn", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2023, 177-199.

Henrik Skar, "Støtten til næringslivet", Kriseregulering - lovgivning under koronakrisen, Høgberg/Holmøyvik/Eriksen (red), Bergen 2023, s. 569-596.

Henrik Skar, "Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet", Skatterett, 2021, s. 176-200.

Henrik Skar, "Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1)", Skatterett, 2021, s. 3-40. 

Henrik Skar, "Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting", Rett i vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Giertsen m.v (red.), Bergen 2019, s. 477-496

Henrik Skar, "Omgåelse i aksjeselskapsretten", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2019, s. 269-306.

Henrik Skar, "Branch Report Norway". I: IFA Cahier. Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules, SDU 2018, s. 577-594.

Henrik Skar, Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker, Bergen 2017 (doktoravhandling, 361 sider).

Henrik Skar NOU 2016:5 Omgåelsesregel i skatteretten. Lovfesting av generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1, s. 122-151.

 

 

Prosjekter

Henrik Skar er leder for prosjektet "Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid" som er finansiert av Skatteetaten og Universitet i Bergen.