Irene Baug

Stilling

Forsker , arkeologi

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning

Eg har særleg arbeidd med landskap og ressursutnytting i rurale områder i vikingtid og mellomalder, men med kopling til handel og bysamfunn. Forskingsfokuset har i hovudsak vore på  steinbrot og storskala vareproduksjon retta mot fjernhandel, og transaksjonsformer. Arbeidet mitt er også kopla til handelsknutepunkt og tidleg urbanisering. Nettverk og mobilitet står sentralt, og eg er m.a. opptatt av vikingtidas begynnelse – og årsakene til plyndringstoktene. Det arkeologiske materialet blir studert i relasjon til sosiale, økonomiske og maktpolitiske forhold i eit langtidsperspektiv, samtidig som eg også fokuserer på ulike aktørar sine val og handlingar. Arbeidet mitt er i stor grad basert på eige feltarbeid, på metodeutvikling og omfattande tverrfagleg samarbeid med ulike geologiske miljø. 

Undervisning

Eg har undervist på ulike trinn innan bachelor- og mastergrad, og innafor eit breitt emnefelt i perioden jernalder-mellomalder i Norden og Nord-Europa. Eg har også god og interessant erfaring i tverrfagleg undervisning, og eg har vore involvert i etter- og vidareutdanning for museumstilsette.

 

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Intervju
Vitenskapelig artikkel
Programdeltagelse
Faglig foredrag
Annen presentasjon
Poster
Dokumentar
Populærvitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Anmeldelse
Vitenskapelig monografi
Annet
Museumsutstilling
Rapport
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

WHEPP the Whetstone Provenancing Project. Målet er å studere handelsruter og nettverk som involverer den skandinaviske halvøy i eldre og yngre jernalder, frå år 0 til 800. Det empiriske grunnlaget er proveniensbestemming av bryner frå godt daterte arkeologiske kontekstar i Skandinavia, Baltikum og langs det sørlege Nordsjø-området og den Engelske kanal. Dette er eit tverrfagleg og tverrinstitusjonelt samarbeid mellom UiB, UiO og NGU - samt enkelte utanlandske forskarar som er knytt til delar av prosjektet. Prosjektet er finansiert gjennom Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes, Universitetet i Oslo.

The Borgund Kaupang Project. Life and death of a small town in the periphery of Europe. Mitt bidrag i dette prosjektet er Borgunds rolle i nasjonale distribusjonsnettverk knytt til handel og bruk av bryner. Var Borgund eit senter i eit handelsnettverk for brynesteinar? Kva type bryner er representert på Borgund - og er det mogleg å sjå endringar over tid? Dette kan gi utfyllande informasjon om handelsruter og nettverk og endringar og stabilitet i dette i eit langtidsperspektiv. Brynesteinsmaterialet frå Borgund vil bli studert ved bruk av arkeologiske klassifiseringsmetodar og ulike geologiske analyser, som tynnslip og geokjemi. Dette er eit samarbeidsprosjekt med geolog Øystein J. Jansen ved Universitetsmuseet og NGU i Trondheim. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=647273.

Eg deltek i prosjektet Eidsborg rock som omhandlar brynesteinsproduksjonen i Eidsborg, med fokus på regional produksjon og innanlandshandel i yngre jernalder. Prosjektet ligg under Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, og er finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnr. 341213. 

Middelalderklyngen

Eg er koordinator for Middelalderklyngen som er ei av kunnskapsklyngene ved Universitetet i Bergen.

Middelalderklyngen bygger på universitetet sine sterke fagmiljø innan mellomalderstudiar, og arbeider for å vidareutvikle kontakt og samarbeid mellom forskingsmiljøa på universitetet og eksterne lokale og regionale aktørar i Bergen og vestlandsregionen. Klynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa, og ha fokus på forsking, utdanning, formidling og forvaltning.