Julia Katarzyna Leikvoll

Stilling

Førsteamanuensis , Programkoordinator PPU KMD

Tilhørighet

Griegakademiet – Institutt for musikk

Forskergrupper

Forskning

Julia Katarzyna Leikvoll har de siste årene forsket på notelesing i et kognitivt perspektiv, noteopplæring på nybegynnernivå, og instrumentalundervisning. I doktorgradsarbeidet undersøkte hun påvirkning av ulike undervisningsaktiviteter på notasjonsforståelse og notelesingsferdigheter til pianoelever på kulturskolen. Med bakgrunn i funnene har hun skrevet en rekke lærebøker for piano- og blåseelever på grunnivå, der hun vektlegger varierte undervisningsaktiviteter (lesing, skriving, komponering, improvisasjon, m.m.) og en helhetlig utvikling av musikkforståelse. Julia jobber for tiden med et forskningsprosjekt der hun ser nærmere på bruk av komponering og skriving i instrumentalundervisning på grunnivå.

Formidling

Jeg er svært opptatt av at forskningsresultatene mine når lærere som kan bruke dem i praksis. De siste årene har jeg holdt flere kurs og workshops for instrumentallærere i mange av landets kulturskoler, med tema notelesing og noteopplæring. Jeg har også deltatt i flere konferanser og fagdager som hadde tema musikkpedagogikk og instrumentalundervisning, rettet mot kulturskolelærere og musikklærerutdannere. Jeg har selv en lang erfaring som instrumentallærer på kulturskolen, med piano som hovedinstrument.

Formidlingsprosjekt: Spilleglede og musikkforståelse - med notelesing i fokus - kmd (uib.no)

Undervisning

Praktisk pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design - pedagogikk, musikkdidaktikk, pianometodikk.

Publikasjoner
Lærebok
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Skapende aktiviteter i instrumentalundervisning - prosjektet har som mål å se nærmere på hvordan komponering i form av skaping og notasjon av egne musikkstykker kan påvirke utvikling av musikalsk forståelse og kreativitet hos instrumentalelever i kulturskolen, i tillegg til å kartlegge om og hvordan skapende aktiviteter brukes i instrumentalundervisning.

Grieg in Rome - en serie med konsertforedrag (presentert i Oslo og Roma 2023) der jeg og tre andre pianister fremfører mindre kjente verker av Edvard Grieg skrevet under hans fire opphold i Roma, og forteller om Italia som insprasjonskilde for komponisten.

Skrive-lese-spille. Musikkliteracy i instrumentalundervisning. Prosjektet har som mål å belyse nærmere et tilsynelatende lite utforsket forskningsfelt innen musikkpedagogikk: bruk av skapende skriving som et verktøy for utvikling av musikkliteracy og musikalsk forståelse hos instrumentalelever. I tillegg ønsker vi å bygge et nordisk nettverk rundt temaet notelesing og noteopplæring, bestående av forskere, samt aktører fra praksisfeltet og utvalgte interesseorganisasjoner, og et av prosjektets mål er å jobbe mot å utvikle samarbeid med fokus på dette.