Malin Aaen

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskning

Malin Aaen er doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Avhandlingens tema er gjenåpning av straffesaker til gunst og skade for siktede ved endret bevissituasjon etter rettskraftig dom. Avhandlingen tar sikte på å fremstille de overordnede rettslige rammer for adgangen til gjenåpning: som forholdet til rettskraft, foreldelsesreglene og forbudet mot gjentatt straffeforfølgning. Videre inngår en analyse av de materielle vilkårene i straffeprosessloven som åpner for gjenåpning, særlig om rekkevidden av strpl. § 391 nr. 3 om «ny omstendighet»/«nytt bevis», § 393 nr. 2 og § 392 andre ledd. I nær sammenheng med spørsmålet om gjenåpningsgrunnene som straffeprosessloven åpner for ved endret bevissituasjon, er spørsmålet om hvilket utredningsansvar som påhviler det offentlige i gjenåpningsprosessen. Problemstillingen reiser ulike spørsmål avhengig av om det er tale om gjenåpning til gunst eller skade for siktede. Til gunst for siktede er problemstillingen særlig knyttet til rekkevidden av Gjenopptakelseskommisjonens utredningsplikt jf. strpl. § 398 første ledd, og om det som følge av folkerettslige forpliktelser eller på annet grunnlag kan oppstilles krav til utredning av saken – også for påtalemyndigheten. Til skade for siktede er problemstillingen særlig knyttet til påtalemyndighetens ansvar for å utrede saken og eventuelle begrensninger i dette ansvaret. 

 

Undervisning
Publikasjoner
Prosjekter

Høsten 2021 var Malin Aaen midlertidig forsker på prosjektet "Politi- og påtalerett" ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Aaen skrev artikkelen "Påtalemyndighetens objektivitetsplikt" publisert i Tidsskrift for strafferett. Artikkelen bygget på hennes stormasteroppgave, skrevet med stipend fra prosjektet. Masteroppgaven kan leses her.