Miriam Skag

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Miriam Skag er professor ved Det juridiske fakultet, UiB. 

Hun arbeider i hovedsak med formuerett, og skrev doktoravhandling med tittelen Starttidspunkt for foreldelsesfrister i 2011. I tillegg har hun skrevet en rekke artikler om foreldelse og også passivitet. Hun har dessuten flere tingsrettslige og kontraktsrettslige arbeider, senest artikkelen "Plunder og heft som grunnlag for tids- og vederlagsjustering" i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2024 .

Skag underviser hovedsakelig i obligasjonsrett, som hun har emneansvar for, men også i bl.a. tingsrett og erstatningsrett.

Skag har omfattende erfaring innen formidling, og hun har også hatt en rekke stillinger og verv. Tidligere har hun bl.a. vært advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen, konstituert dommer i både tingretten og lagmannsretten, samt hatt verv som nestleder i Forbrukerklageutvalget.

Formidling

Miriam Skag har hatt en rekke formidlingsoppdrag. Hun har jevnlig hatt foredrag med bred og variert faglig tematikk, og har også hatt medieopptredener.

Av ulike foredrag kan bl.a. nevnes:

 • Foredrag Juristenes utdanningssenter, våren 2024, Foreldelsesspørsmål ved kommunens ansvar for svikt overfor barn
 • Foredrag på seminar om Det digitale pengesamfunnet ved Institutt for privatrett, UiO og Det juridiske fakultet, UiB, høsten 2023, «Foreldelse og EU-rettens effektivitetsprinsipp»
 • Foredrag på Seminar om ulovlighetsoppfølgning i strandsonen, ved Det juridiske fakultet, UiB, våren 2023 «Manglende foreldelse av ulovlighetsoppfølgning i strandsonen – en vurdering av de legislative hensynene»
 • Foredrag for Kommuneadvokaten i Bergen, høsten 2021, «Om rettsavklaring og rettsutvikling i nyere høyesterettspraksis»
 • Foredrag for Helseklage, Nasjonalt klageorgan for helsetjenester, våren 2020 «Foreldelse av erstatning for pasientskade»
 • Foredrag for barnevernsetaten i Bergen kommune høsten 2019, «Foreldelse av erstatningskrav i barnevernssaker»
 • Foredrag for Institutt for privatrett, UiO, høsten 2018: «Foreldelse ved overdragelse av krav»
 • Foredrag på seminar om Erstatning i og utenfor kontrakt i regi av Forskergruppen i erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, UiB, høsten 2017, «Grensen mellom erstatning i og utenfor kontrakt: Betydningen ved kravsbortfall»
 • Foredrag på Eiendomskonferansen, høsten 2017, «Avvikling av tomtefeste – særlig om verdsettelsesspørsmål ved offentligrettslige byggerestriksjoner»
 • Forelesning på Alumnidagene ved Det juridiske fakultet, UiB, høsten 2016 «Kan et krav foreldes før det er oppstått – særlig om rådgivningsansvar og enkeltvedtak»
 • Foredrag for Advokatforeningen i Ålesund, våren 2016 «Foreldelse av misligholdskrav»
 • Foredrag med professor Kai Krüger, Tryg Vesta, 2009: «Foreldelse av erstatningskrav»
 • Foredrag for jordskiftedommere, høsten 2005: «Tålt bruk»
Undervisning

Miriam Skag er emneansvarlig i obligasjonsrett, JUS231. I tillegg underviser hun bl.a. i tingsrett og erstatningsrett.

Hun har tidligere hatt fagansvar for pengekravsrett og for masteroppgavene innen kontraktsrett.

Publikasjoner

 Monografier:

 • Starttidspunkt for foreldelsesfrister, Cappelen Damm Akademisk (2012)
 • Starttidspunkt for foreldelsesfrister (2011) Disputasversjonen

Artikler:

 • Plunder og heft som grunnlag for tids- og vederlagsjustering, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2024, s. 2-127
 • I hvilken utstrekning kan velferdstjenester unntas fra anskaffelsesregelverket?, Lov og rett 2022 s. 301-318
 • Tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10 nr. 1 ved kreditorskifte, Tidsskrift for Forretningsjus 2019 s. 15-37
 • Avvikling av tomtefeste, Tidsskrift for forretningsjus 2017 nr. 3-4 s. 202-281
 • Kan skadelidte påberope seg skadevolderens melding av kravet til ansvarsforsikringsselskapet?, Tidsskrift for Forretningsjus 2016 s. 279-293
 • Foreldelsesfristens start for krav fremmet ved enkeltvedtak, Tidsskrift for Forretningsjus 2015
 • Adgangen til å supplere foreldelsesloven med ulovfestede passivitetsregler, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 523-563
 • Tålt bruk, Lov og Rett 2004 s. 553-570

Annet:

 • Bokanmeldelse, Torkel Gregow, Preskription och preklusion av fordringar, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021, a. 496-497
 • NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig (utvalgssekretær)

 

 

 

 

Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse/CV

Utdanning:

 • 2011 Doktorgrad (Ph.d.) ved UiB på avhandlingstemaet "Starttidspunkt for foreldelsesfrister"
 • 2002 Cand. jur. ved UiB

Tilsettingsforhold:

 • Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB, januar 2014 til dags dato
 • Advokat, Kommuneadvokaten i Bergen, august 2019 til oktober 2021
 • Konstituert tingrettsdommer, Bergen tingrett, februar til juni 2019
 • Konstituert tingrettsdommer, Bergen tingrett, april til juli 2017
 • Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett, august- desember 2013
 • Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett, januar- juni 2013
 • Fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen, mai 2011- desember 2012
 • Stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB, februar 2007- mai 2011
 • Sekretær for Taktslovutvalget, mai 2007- januar 2009
 • Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiB, november 2006- januar 2007
 • Forsker ved Det juridiske fakultet, UiB, august-oktober 2006
 • Dommerfullmektig, Nordhordland tingrett, juni 2005- august 2006
 • Dommerfullmektig, Sandnes tingrett, mai 2004- juni 2005
 • Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiB, juni 2002- mai 2004

Verv:

 • Nestleder i Forbrukerklageutvalget, 2022-2023

Annet:

 • Foredrag
 • Voldgiftsoppdrag
 • Advokatbevilling