Ole Johnny Olsen

Stilling

Universitetslektor

Tilhørighet

Sosiologisk institutt

Arbeid

Forskningsinteressene knytter seg til temaer i arbeids- og industrisosiologi, med avleggere til yrkessosiologi og utdanningsforskning. Har særlig arbeidet med sammenhenger mellom arbeids- og produksjonspolitiske strategier, fagorganisasjon, yrkesutdanning, og kvalifikasjonsforhold, samlet i studiet av den sosiale konstruksjon av yrker.

Arbeider også med kapitalismekritikk. Særlig opptatt av forholdet mellom kapitalisme og demokrati. Forskningen har vekt på et historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv.

Internasjonale kontakter er særlig knyttet opp mot tyske miljøer, spesielt Soziologische Forschungsinstitut ved Universitetet i Göttingen. Hatt flere forskningsopphold der. Har dessuten kontakt med ulike nordiske miljøer innrettet mot yrkesutdannings- og kvalifikasjonsforskning.

 

 

Undervisning

Jevnlig emneansvar for SOS103 Samfunnsstrukturer i endring https://www.uib.no/emne/SOS103, SOS105 Arbeid under kapitalismen https://www.uib.no/emne/SOS105, SOS 322 AKUØ https://www.uib.no/emne/SOS322

Har også hatt SOS100 Invitasjon til sosiologi SOS202 Bacherlooppgaven, SOS340 Prosjektutvikling, SO309 Endringer i arbeidslivets organisering

Veileder på områdene arbeid, organisjon, fagorganisering, yrkessosiologi, fag- og yrkesopplæring, utdanning, utdanninsvalg, ungdom, idrett, politisk økonomi og kapitalisme, globalisering

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i/mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring, i Norsk pedagogisk tidsskrift 2013, Volum 97(2), s. 141-154.

Yrkesfagenes status – et spørsmål om innbyrdes forhold mellom arbeid og utdanning. En kommentar med en komparativ og historisk tilnærming, i Søkelys på arbeidslivet 2012, Volum 29(4), s. 369-379.

Yrkesutdanning i det moderne. Noen begreper til fortolkning av endringsprosesser i norsk fag- og yrkesopplæring, i Sosiologisk Tidsskrift 2011, Volum 19(1), s. 29-47.

Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning, i Arbeiderhistorie 2010, s. 33-51 (med Jan Heiret).

Kvalifisering til fag og yrker. Et historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv, i Søkelys på arbeidslivet 2010, Volum 27(3), s. 244-252.

Tradisjon og fornyelse i norsk fag- og yrkesopplæring. Til spørsmålet om "nytt helhetlig kvalitetsvurderingssystem", i Norsk pedagogisk tidsskrift 2010, Volum 94(6), s. 451-461.

Institusjonelle endringsprosesser i norsk fag- og yrkesopplæring. Fornyelse eller gradvis omdannelse? Notat 5-2008, Rokkansenteret, Universitetet i Bergen

”Veier fra yrkesopplæring til arbeidsliv. En studie av det norske overgangsregimets effektivitet” (med Håkon Høst og Svein Michelsen), i Jonas olofsson og Alexandru Panican (red.): Ungdomars väg från skola till arbetsliv. Nordiska erfarenheter. København: Nordisk Ministerråd, TemaNord 2008: 584, s. 251-333.

Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet (red. m/ Johs. Hjellbrekke og Rune Sakslind), Oslo: Unipub, 2007

”Sosiologi om arbeid og samfunnsendring – en rekapitulasjon”, i J. Hjellbrekke, O.J. Olsen og R. Sakslind (red): Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet, Oslo: Unipub, 2007 (s. 15-66)

”Zum Leitbild einer modernen Dienstleistungsfacharbeit – Anregungen aus der Debatte zur „Erosion der Facharbeit“, I Deryk Streich/Dorothee Wahl (Hg.): Moderne Dienstleistungen. Impulse für Innovation, Wachstum und Beschäftigung. Campus Verlag, 2006 (s. 267-278)

”Erosion der Facharbeit? Fragen und Einwände zu einer deutschen Debatte”, i Soziale Welt, 52 (2001), s. 151-179.

”The firm as a place of learning in vocational education. Results from studies of Norwegian VET”, i Rudolf Husemann/Anja Heikinnen (eds.): Governance and Marketisation in Vocational and Continuing Education, Peter Lang Verlag, 2004  (s. 177-189)

”A different perspective on equity – the case of vocational education”, in K.J. Solstad (ed.): Equitable Education. Utopia or Realism?, Bodø: NF-report no 7, 2002 (s. 61-74)

”Opplæring i bedrift etter Reform 94 – nye krav og utfordringer for fagopplæringen” (med Lars Ove Seljestad) i Rune Kvalsund, Trine Deichman-Sørensen, Per Olaf Aamodt: Videregående opplæring – ved en skilleveg? Forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94, Tano Aschehoug, 1999 (s. 48-76)

 

Prosjekter

Noen prosjekter

The future of Vocational education. Learning from the Nordic countries. NordForsk-prosjekt under området «Education for tomorrow», 2013 -2016, Prosjektleder Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet, prosjekt inkluderer forskere fra fire nordiske land, norsk del som samarbeid mellom forskere ved UiB, Nifu og Fafo,

Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser. Utredning på oppdrag for NHO. 2014. Prosjektansvar ved Fafo, prosjektleder Anna Hagen Tønder. Samarbeid mellom Fafo og NIFU.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Et bærekraftig system for fag- og yrkesopplæringen. Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, 2012 – 2015. Samarbeid mellom NIFU, Fafo, Høyskolen i Oslo og Akershus og UiB. Prosjektleder Håkon Høst, NIFU. Kaja Reegård, PhD-stipendiat ved Sosiologisk institutt, UiB.  

Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene. 2012. Utredning av mulig fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektansvar ved Fafo. Prosjektleder Anna Hagen Tønder. Samarbeid mellom NIFU, Høyskolen i Akershus, Universitetet i Bergen og Fafo.

Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver. 2011. En undersøkelse av fem fag. Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektansvar ved Fafo. Prosjektleder Anna Hagen Tønder. Samarbeid mellom NIFU, Høyskolen i Akershus, Universitetet i Bergen og Fafo.

Nasjonal koordinator for VET-LSA (International Large Scale Assessment of Vocational Education and Training) - Feasibility studie. Forskningsinstitusjon: Rokkansenteret. Oppdrag: Kunnskapsdepartementet. 2008-2009

Norsk partner i nordisk prosjekt "Från skola till arbetsliv - effektiviteten av de nordiska ländernas vägval", finansiert av Nordisk Ministerråd, prosjektleder dosent Jonas Olofsson, Socialhögskolan, Lunds Universitet. 2007-2008.