Sergei Budaev

Stilling

Forsker

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Forskning

Min nåværende forskning handler om individuelle forskjeller i konsistente atferdsmessige og psykologiske trekk hos dyr, i skjæringspunktet mellom økologi og biologisk psykologi. Selv om jeg er interessert i mange arter, har de fleste av mine arbeider så langt vært utført på fisk. Gjennom en rekke tester har vi vist at enkeltfisk av flere arter har konsekvente personlighetstrekk som anvendes i en rekke forskjellige adaptive sammenhenger. Individuelle fisk med ulike personligheter, som ‘sjenert’ og ‘modig’, kan oppføre seg ganske annerledes i sitt naturlige miljø, for eksempel foretrekke ulike sosiale strategier (stiming eller ikke) og ulike lokale habitater. Sjenert og modig fisk velger sine samarbeidspartnere basert på personlighet. Personlighet kan også ha stor betydning for hvordan de utøver omsorg for avkommet. Personlighet i fisk kan være knyttet til mulighet for operant læring. For eksempel kan sjenerte fisk være mer utsatt for betinget frykt, noe som gir en kobling mellom emosjoner og personlighet i slike ‘lavere’ virveldyr. Det er også mulig å spore utvikling og utforming av konsistente personlighetstrekk under ontogenien. Visse miljøeffekter som opptrer tidlig i ontogenien, slik som eksponering for lys, kan påvirke personlighet hos fisk i betydelig grad via involvering av bestemte strukturer i hjernen, blant annet det fotosensitive habenula. Personlighet i fisk og andre arter kan ha sammenheng med lateralasymmetrier via involvering av morfologisk asymmetrisk habenula. Jeg er også interessert i de adaptive og evolusjonære mekanismene som fører til mønstre av konsistent personlighet og alternative strategier. Vi har vist at kjønnsforskjeller i personlighet følger av kjønnsrelaterte tilpasningsstrategier hos mennesker. I en annen studie har vi vist hvordan en avveining mellom tilførsel av mat fra foreldrene og yngelen sin egen individuelle opplevelse av å lete etter kryptisk mat skaper mange ulike foreldrestrategier hos ciklider. Dette gjenspeiler min spesielle interesse i utviklingen av partnervalg og foreldreomsorg hos fisk, og disses potensielle rolle i sympatisk artsdannelse. Akkurat nå skal vi utvikle modeller som knytter emosjoner og beslutningsprosesser for å forstå de umiddelbare og bakenforliggende faktorene som styrer utviklingen av konsistente personligheter.

Jeg er også interessert i komplekse biologiske interaksjoner på ulike nivåer, for eksempel konkurranse mellom flere vannloppearter og deres predatorer, og relasjoner mellom ulike samarbeidspartnere og verter innenfor et symbiotisk fellesskap. Det første temaet er nært knyttet til bevaringsbiologi og invaderende arter. Vi har utviklet en modell som gjør det mulig å forutsi populasjonsdynamikk og invasjonssuksess blant vannlopper i ferskvann under ulike forhold. Jeg tok del i flere bevaringsprosjekter, alt fra korallrev og ferskvann i Vietnam til overvåking og bevaring av fisk i subarktiske sibirske elver og optimalisering størklekkerier. Vi har utviklet en serie av raske lav-teknologiske tester for hurtig vurdering av korallrevenes helse. I tillegg har vi utviklet hydroakustiske metoder for vurdering av fiskebestander i svært grunne vannsystemer, for eksempel store sibirske elvesletter.

Undervisning

BIO301 / Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi

Publikasjoner