Signe Hjelen Stige

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for klinisk psykologi

Forskning

Hovudvekta av forskinga mi har vore innanfor traumefeltet og kvalitativ psykoterapiforsking, og eg er medforskar på fleire prosjekt innan desse områda. Eg er også oppteken av helsetenesteforsking, inkludert terapeutperspektivet på behandling og klinisk beslutningstaking.

I tillegg er eg svært oppteken av klinisk opplæring, og leiar undergruppa "klinisk opplæring", som ligg under forskingsgruppa Bergen Psychotherapy Change Lab. Vi er fleire kollegaer ved IKP som over fleire år har lagt grunnlaget for å kunne gjere forsking på den kliniske opplæringa vi tilbyr på universitetet. Tradisjonelt universiteta sikra at studentane har lært det dei skal gjennom vurderingar innan kvart emne i utdanninga, samt godkjente praksisperiodar. Det er derimot, både nasjonalt og internasjonalt, svært lite systematisering av erfaring med den kliniske opplæringa, og ein har i lita grad undersøkt om studentane får styrka sentrale ferdigheiter gjennom utdanninga. Sjølv om gruppa har jobba med å legge grunnlaget for slik forsking over fleire år, er gruppa og forskingsporteføljen framleis under utvikling og oppbygging. Gruppa har likevel fleire konkrete område der vi jobbar systematisk: Område 1: Formulering av kva kompetanse som er naudsynt for å ha som klinisk psykolog; Område 2: Måling av relevante kliniske ferdigheter; Område 3: Undersøking av kva situasjonar norske klinikar opplever som særleg krevjande; Område 4: Etablering av videobibliotek med relevante, kliniske situasjonar i ein norsk kontekst; Område 5: VR vs skjerm – gjer VR ein forskjell?; Område 6: Målretta trening (Deliberate Practice) som pedagogisk modell for tileigning av klinisk kompetanse; Område 7: Korleis fasilitere utvikling av studentane sin terapeutresponsivitet?; og Område 8: Videokoding av terapi som moglegheit til modellæring. For meir info, sjå nettsida til forskingsgruppa (Bergen Psychotherapy Change Lab | University of Bergen (uib.no).

Eg er også oppteken av å utvikle tenking kring korleis vi brukar oss sjølve som instrument innan kvalitativ forsking, og kva implikasjonar dette har for opplæring. Eg har til dømes leia eit prosjekt på rolle til empati i kvalitativ analyse, og har initiert eit prosjekt som er i startfasen på ekspertise i kvalitativ analyse.

Interesseområder:

Klinisk opplæring

Psykoterapiforsking

Kvalitative metoder

Komplekse traumer

Helsetjenesteforsking

Undervisning

Eg er svært oppteken av behandling av vanskar etter kompleks traumatisering, samt korleis ein kan utvikle og trene sentrale terapeutiske ferdigheter og relasjonell kompetanse. Undevisninga mi er i hovudvekt knytt til terapeutopplæring, kommunikasjonskompetanse og behandling av kompleks traumatisering. I tillegg underviser eg i kvalitativ metode.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Faglig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Leserinnlegg
Fagartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Stige, S. H. (2024). The facilitative interpersonal skills performance task—A potential resource for identifying skilled psychotherapists.Clinical Psychology: Science and Practice, 31(2), 227–229. https://doi.org/10.1037/cps0000206

Stige, S.H., Torrissen, M.H., Danielsen, Y.S., Jakobsen, R., Morken, K. T. E., & Dundas, I. (2024). Training students to become responsive therapists: implications from a sequential mixed-methods study on situations that therapists find challenging. BMC Medical Education 24, 261. doi: https://doi.org/10.1186/s12909-024-05236-1

Salvesen, K. T., Stige, S. H., Wästlund, M., & Vrabel, K. (2023). Change despite obstacles: A mixed-methods pilot study of a trauma-sensitive mindfulness and compassion intervention. European Journal of Trauma & Dissociation, 7(4), 100361. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2023.100361

Hansen, Hege Almeland; Stige, Signe Hjelen; Davidson, Larry; Løberg, Else-Marie; Veseth, Marius. (2023). How do young adults experience and understand the process of developing a first episode of psychosis? A qualitative exploration. Psychosis

Wästlund, M., Salvesen, K., & Stige, S. H. (2023). Clients’ experiences with a Trauma Sensitive Mindfulness and Compassion Group Intervention – A first person perspective on change and change mechanisms. Psychotherapy Research

Stige, S. H., Fjellheim, G., Elgen, I., & Visted, E. (2023). Krevjande situasjonar i psykisk helsevern for born og unge - Behandlarar si erfaring med og haldning til målretta trening og virtuell røyndom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Helle, J., Vøllestad, J., Schanche, E., & Stige, S. H. (2023). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs - A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy research : journal of the Society for Psychotherapy Research, 33(4), 482–493. https://doi.org/10.1080/10503307.2022.2132888

Fjærestad, A., Kristensen, P., Dyregrov, A., & Stige, S. H. (2022). Grief trajectories among bereaved parents after the 2011 Utøya terror attack: A qualitative analysis. Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2022.2135045

Geertsen, A. C., & Stige, S. H. (2022). Norwegian Firefighters' Experiences of Rescue Work at Severe Traffic Accidents - A Qualitative Study. International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, 24(7), p 91-101.

Stige, S. H., Andersen, A. C., Halvorsen, M. S., Måkestad, E., Halvorsen, J. E., Binder, P.-E., & Albæk, A. U. (2022). Possible paths to increase detection of child sexual abuse in child and adolescent psychiatry: a meta-synthesis of survivors’ and health professionals’ experiences of addressing child sexual abuse. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 17(1), DOI: 10.1080/17482631.2022.2103934

Stige, S. H., Eik, I., Oddli, H. W., & Moltu, C. (2021). Negotiating system requirements to secure client engagement – Therapist strategies in adolescent psychotherapy initiated by others. Frontiers in Psychology, section Psychology for Clinical Settings

Dundas, I., Mæhle, E., & Stige, S. H. (2021). Finding One's Footing When Everyone Has an Opinion. Negotiating an Acceptable Identity After Sexual Assault. Frontiers in Psychology, 12, 649530. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.649530

Solberg, E. T., Halvorsen, J. E., & Stige, S. H. (2021). What Do Survivors of Child Sexual Abuse Believe Will Facilitate Early Disclosure of Sexual Abuse?. Frontiers in Psychiatry, 12, 639341. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.639341

Ansar, N., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Binder, P. E., & Stiegler, J. R. (2021). Parenthood-Lost and Found: Exploring Parents' Experiences of Receiving a Program in Emotion Focused Skills Training. Frontiers in Psychology, 12, 559188. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.559188

Stige, S. H., Binder, P.-E., Stiegler, J. R., Schanche, E., Hummelslund, D. A., & Hjeltnes, A. (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211009506

Strand, M., & Stige, S. H. (2021). Combining mindfulness and compassion in the treatment of complex trauma – a theoretical exploration. European Journal of Trauma & Dissociation, 5(3), 100217. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100217

Nordby, E. S., Gilje, S., Jensen, D. A., Sørensen, L., & Stige, S. H. (2021). Goal management training for adults with ADHD – clients’ experiences with a group-based intervention. BMC psychiatry, 21(1), 113. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03114-4

Stige, S. H., Barca, T., B., Lavik, K. O., & Moltu, C. (2021). Barriers and Facilitators in Adolescent Psychotherapy Initiated by Adults – Experiences That Differentiate Adolescents’ Trajectories Through Mental Health Care. Frontiers in Psychology, 12, 633663. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633663

Dundas, I., Ravnanger, K., Binder, P.-E., & Stige, S. H. (2020). A Qualitative Study of Use of Mindfulness to Reduce Long-Term Use of Habit-Forming Prescription Drugs. Frontiers, doi: 10.3389/fpsyt.2020.493349

Barca, T. B., Moltu, C., Veseth, M., Fjellheim, G., & Stige, S. H. (2020). The nature of youth in the eyes of mental-health care workers: therapists’ conceptualization of adolescents coming to therapy at others’ initiative. International Journal of Mental Health Systems 14(1), doi: 10.1186/s13033-020-00363-w 

Halvorsen, J. E., Soltveit, E. T., & Stige, S. H. (2020). “To say it out loud is to kill your own childhood.” – An exploration of the first person perspective of barriers to disclosing child sexual abuse. Children and Youth Services Review, 113:104999, doi: 10.1016/j.childyouth.2020.104999

Dundas, I., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Stige, S. H. (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies. doi: 10.1080/07481187.2020.1740831

Binder, P.-E., Dundas, I., Stige, S. H., Hjeltnes, A., Woodfin, V., & Moltu, C. (2019). Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology, 10(2728). doi: 10.3389/fpsyg.2019.02728

Hansen, H., Stige, S. H., Davidson, L., Løberg, E.-M., & Veseth, M. (2019). "Needing different things from different people" -a qualitative exploration of recovery in first episode psychosis. Social Work in Mental Health, 18(5). doi: 10.1080/15332985.2019.1679324

Grue, M., Bytingsvik, M., & Stige, S. H. (2019). «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(3). doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-03-03

Nødtvedt, Ø. O., Binder, P.-E., Stige, S. H., Schanche, E., Stiegler, R., & Hjeltnes, A. (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01996

Wilhelmsen-Langeland, A., Aardal, H., Hjelmseth, V., Fyhn, K. L., & Stige, S. H. (2019). An Emotion Focused Family Therapy workshop for parents with children 6-12 years increased parental self-efficacy. Emotional and Behavioural Difficulties, 25(1). doi: 10.1080/13632752.2019.1655921

Stige, S. H., Dundas, I., Schanche, E., & Hjeltnes, A. (2019). Kva typar mellommenneskelige situasjonar opplever norske psykologar oftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(8).

Stige, S. H., Halvorsen, J. E., & Soltvedt, E. T. (2019). Pathways to Understanding – How Adult Survivors of Child Sexual Abuse Came to Understand that they had been Sexually Abused. Journal of Child Sexual Abuse, 29(11). doi: 10.1080/10538712.2019.1643432

Hansen, H., Stige, S. H., Moltu, C., Johannesen, J. O., Joa, I., Dybvig, S., & Veseth, M. (2019). "We all have a responsibility": a narrative discourse analysis of an information campaign targeting help-seeking in first episode psychosis. Internation Journal of Mental Health Systems, 13(32). doi: 10.1186/s13033-019-0289-4

Schanche, E., Hjeltnes, A., Nielsen, G., Stige, S. H., & Stiegler, J. R. (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research, 19(3). doi: 10.1002/capr.12211

Stige, S. H., Veseth, M., & Binder, P.-E. (2018). Trauma client's continuing work on relationships with their self and others after trauma-specific group therapy. Self & Society. An International Journal for Humanistic Psychology.

Veseth, M., Stige, S. H., & Binder, P.-E. (2018). Medicine and meaning - How experienced therapists describe the role of medication in recovery processes in bipolar disorder. Counselling and Psychotherapy Research, 19(2). doi: 10.1002/capr.12193

Stiegler, J. R., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Schanche, E., & Binder, P. E. (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21. doi:10.1080/14779757.2018.1472138

Hansen, H., Stige, S. H., Moltu, C., Davidson, L., & Veseth, M. (2017). How Do People Experience Early Intervention Services for Psychosis? - A meta-synthesis. Qualitative Health Research, 28(2), 259-272. doi:10.1177/1049732317735080

Stige, S. H., Binder, P. E., & Veseth, M. (2017). The role of therapy in personal recovery - Trauma clients' use of resources to continue positive processes following group therapy. Qualitative Social Work, doi: 10.1177/1473325017699264

Dundas, I., Binder, P. E., Hansen, T. G. B., & Stige, S. H. (2017). Does a Short Self-Compassion Intervention for Students Increase Healthy Self- Regulation? A Randomized Control Trial. Scandinavian Journal of Psychology, 58(5), 443-450. doi: 10.1111/sjop.12385

Bøyum, H., & Stige, S. H. (2017). «Jeg forstår henne bedre nå» – En kvalitativ studie av Foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Scandinvian Psychologist, 4, e11. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e11

Veseth, M., Binder, P. E., & Stige, S. H. (2017). “If there’s no stability around them”: experienced therapists’ view on the role of patients’ social world in recovery in bipolar disorder. International Journal of Mental Health Systems, 11(55). https://doi.org/10.1186/s13033-017-0166-y

Stige, S. H., & Binder, P. E. (2016). From painstaking work to a new way of meeting the world—Trauma clients’ experiences with skill training in a stabilization group approach. Psychotherapy Research, 1-12. doi:10.1080/10503307.2016.1138335

Binder, P. E., Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist, 3, e8. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e8

Stige, S. H., & Halvorsen, M. S. (2016). From cumulative strain to available resources: A narrative case study of the potential effects of new trauma exposure on recovery. Illness, Crisis & Loss, 26(4), 270-292. doi: 10.1177/1054137316664177

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015a). Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(3), 229-238.

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015b). Fleksible terapeutar i faste strukturar. Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Stige, S. H., Træen, B., & Rosenvinge, J. H. (2013). The Process Leading to Help Seeking Following Childhood Trauma. Qualitative Health Research, 23(10), 1295-1306. doi:10.1177/1049732313503907

Stige, S. H., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). A meaningful struggle: Trauma clients' experiences with an inclusive stabilization group approach. Psychotherapy Research, 23(4), 419-429. doi:10.1080/10503307.2013.778437

Stige, S. H., Binder, P. E., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). Stories from the road of recovery – How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic Psychology, 65(1), 3-18. doi:10.1080/19012276.2013.796083

Stige, S. H. (2011). A Stabilization Group Approach for Heterogeneous Populations of Trauma Clients. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20(8), 886-903. doi: 10.1080/10926771.2011.627583

Stige, S. H., & Sveaass, N. (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 20(2), 76-92.

Stige, S. H. (2009). Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 362-365.

Stige, S., Fjell, A., Smith, L., Lindgren, M., & Walhovd, K. B. (2007). The Development of Visual P3a and P3b. Developmental Neuropsychology, 32(1), 563-584.