Tore Lunde

Stilling

Professor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Forskning
 • Konkurranserett
 • Marknadsføringsrett
 • Kjenneteiknsrett
 • Tingsrett
 • Formuerett
Undervisning

Bl.a.:

 • JUS215 Tings- og immaterialrett (emneansvarlig)
 • JUS243/Allmenn formuerett 
 • JUS258-2-B/Competition Law
 • JUS260-2-C/Kjenneteiknsrett
 • JUS260-2-D/Marknadsføringsrett
 • Veiledning masterstudenter/ph.d.-studenter
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Fagartikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Intervju
Kronikk
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig kommentarutgave
Anmeldelse
Populærvitenskapelig foredrag
Rapport
Short communication
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Leksikonartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

1 Bøker:

"Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold" (Tore Lunde)

- Gyldendal 2020 (336 s.) 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/juridiske-fag/konkurranserestriksjonar-i-arbeids-og-naeringsforhold/p-830206-no/

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Terje Lundby Michaelsen), 3. utgave

- Gyldendal 2019 (587 s.) 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/kommentarutgaver/markedsfoeringsloven-med-kommentarer2/p-568079-no/

 

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen), 2. utgave

- Gyldendal Juridisk 2015 (425 s.)

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen)

- Gyldendal Akademisk 2010 (315 s.)

"Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv"

- Fagbokforlaget 2007 (178 s.)

"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"

- Fagbokforlaget 2001 (publisert versjon av juridisk dr. avhandling, 643 sider)

"God forretningskikk næringsdrivande imellom"

- dr. avhandling, Bergen 2000

2 Artikler og andre publikasjoner:

Norsk Lovkommentar / Gyldendal Rettsdata.no: kommentarer til forretningshemmelighetsloven (2021)

Norsk Lovkommentar / Gyldendal Rettsdata.no: kommentarer til lov om god handelsskikk dagligvarekjeden (2021)

Forbodet mot kjønnsdiskriminerande reklame.

- I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 109-118

 

Immaterialrettens europeisering (Torger Kielland, Tore Lunde, Knut Martin Tande)

- i Rett i Vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, s. 395-418. Fagbokforlaget 2019. ISBN 9788245027945.

Det juridiske fakultet og konkurranseretten

- i Rett i Vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, s. 435-448. Fagbokforlaget 2019. ISBN 9788245027945

Konkurranse- og markedsføringsrett. § 95 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten; § 96 Generalklausulen. I: Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget 2019, s. 537-548. ISBN 978-82-15-03193-4.

Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp. I: Integritet og ære : Festskrift til Henry John Mæland, Gyldendal Norsk Forlag 2019, s. 401-411. ISBN 9788205509436.

Personlighetens rettsvern. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019, s. 110-122. ISBN 978-82-15-03193-4.

Konkurranse- og markedsføringsrett. § 94 Konkurransebegrensningsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019, s. 532-537. ISBN 978-82-15-03193-4.

Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2017 ca 20 s.

 

Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience

- i Ulf Bernitz/Caroline Heide-Jørgensen (red.): Marketing and Advertising Law in Process of Harmonisation, Hart Publishing ISBN 9781509900671 s. 187-200 (under publisering, mai 2017).

Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon 2016.

Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon 2016 (v/Tore Lunde/Morten Grandal)

An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive.

- i NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2015 (1) s. 124-134

Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback).

- i European Competition Law Review 2014; Volum 35.(10) s. 515-517.

Bokomtale av Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012.

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 271-277.

Urimeleg handelspraksis utan grenser

- Lov og Rett 2012 s. 23-44

Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven

- Tidsskrift for Eiendomsrett 2011 s. 43-70

Nynorsk på marknadsrettens område

i Festskrift til Juristmållaget 2010

 

Norsk Lovkommentar, medforfattar til kommentarer til ny markedsføringslov 2009.

Norsk Lovkommentar, medforfattar til revisjon av kommentarer 2005 og 2008 til markedsføringslova 1972

 

Revisjon av tre kapitler i Knophs Oversikt over Norges Rett, 13. utgave 2009;

-§ 15 Personlighetens rettsvern, (Anders Bratholm, Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 93 Konkurransebegrensningsrett, (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 94 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten og (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 95 Generalklausulen (Siri Teigum, Tore Lunde)

 

Bokomtale av "Aktuell immaterialrett", Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008.

- iTidsskrift for forretningsjus 2009 (2) s. 215-227

 

"Global konkurranserett"

- i "Rett og toleranse", Festskrift til Helge Johan Thue 2007 s. 86-96.

"Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader"

- i Lov og Rett 2007 s. 21-32.

"Rettslege grenser for prissamanlikning"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2006 s. 217-230

"Exit agentrettsleg integrasjonskriterium"?

- i Håkonarmål 2006

"Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall?"

- i Tidsskrift for Eiendomsrett 2/2005 s. 171-180.

"Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold"

- i Lov og Rett 2005 s. 178-189.

"Idrettsreglement og konkurranserett"

- Håkonarmål 2004 s. 41-46.

"Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurranser og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV"

- Lov og Rett 2002 s. 103-115, publisert versjon av prøveforelesning, for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, oppgitt emne.

"Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar?"

- Lov og Rett 2002 s. 20-30, publisert versjon av prøveforelesning for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, sjølvvalt emne.

"Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysning"

- i Nybrott og odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002. s. 377-384.

"Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1?"

- i Nordisk Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 445-454.

"Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren"

- i Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang 1998 s. 731-747.

"Garanti for sakskostnader i sivile saker"

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) 1997 s. 460-494.

"Odelsrettsleg «skifte av tilhøva»"

- i Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen 1997 s. 41-52.

"Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes?"

- i Lov og Rett 1996 s. 244 -258.

 

 

Prosjekter

 

 • Varemerkeloven med kommentarer (under arbeid, i samarbeid med professorene Inger Berg Ørstavik og Monica Viken, publisering Juridika/Universitetsforlaget 2024).
 • Markedsføringsloven med kommentarer, 4. utgave, utgis på Gyldendal 2024. 
 • Fagredaktøransvar (sammen med Torger Kielland) for fagområdet "Markeds- og immaterialrett" i Karnov Lovkommentar. 
Mobil: 957 30 414
Verv
 • Medlem av Konkurranseklagenemnda
 • Medlem av Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • Leder av Klagenemnda for tilskudd til Kulturarrangementer
 • Fagredaktør og forfatter for Karnov Group Norway - Lovkommentarer - området for markeds- og immateriarett