Forskingsetikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med kurset er å legga til rette for at forsking vert utført i samsvar med høge forskingsetiske krav. For å oppnå dette vil kurset engasjera masterstudentane til å lesa om, reflektera over og diskutera aktuelle forskingsetiske problemstillingar.

Kurset gir ei generell fleirfagleg innføring i forskingsetikk. Det tek òg for seg forskingsetiske utfordringar, der lærarane trekk fram forskingsetiske tema som har vist seg særleg relevante innan kvart av faga og som samtidig er aktuelle for alle faga. Studentane vil få sjå eksempel knytt til tema som vert tekne opp, og desse eksempla vil bli drøfta i grupper og i plenum.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forskingsetikk både når det gjeld prinsipp og praksis
 • har kunnskap om forskingsetiske ressursar
 • har ei forståing av føremålet med og verdien av forskingsetiske vurderingar og avgjerder

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
Opptak på eit masterprogram ved AHKR.
Arbeids- og undervisningsformer
Kurset vert arrangert som to heildagssamlingar. Samlingane vil innehalda foredrag, gruppearbeid og plenumsdiskusjonar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk deltaking på begge samlingane.
 • Vurderingsformer
 • Deltaking på begge samlingane
 • Studentane får kurset vurdert som greidd om dei deltek på samlingane.

  Karakterskala
  Emnet vert vurdert som greidd/ikkje greidd.
  Vurderingssemester
  Haust og vår
  Litteraturliste
  Læremiddel vert utarbeidd i samband med samlingane.
  Emneevaluering
  Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Forskningsetisk komité, AHKR
  Administrativt ansvarleg
  Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.