Teknologileiing

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studiet i teknologileiing skal gi grunnleggjande og generell innføring i organisasjon og leiing av verksemder prega av teknologi og som er konkurranseutsette og kundeorienterte.

Opplegget skal trene studentane i å tenke analytisk omkring eigen arbeidspraksis med utgangspunkt i moderne organisasjonsteori og utvikle evne til å sjå og føreslå konkrete forbetringstiltak på felt der dette er aktuelt. Utveksling og diskusjon av erfaringsmateriale er ein viktig del av læringsprosessen. Gjennom dette arbeidet ønskjer ein og å fremme studentanes generelle evne til å tematisere og kommunisere om slike erfaringar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • redegjøre for ledelsesteori og ledelse av teknologipregede virksomheter
 • forklare førstelinjelederens rolle og oppgaver
 • forklare den allmenne kulturelle, sosiale og organisatoriske konteksten for lederrollen
 • redegjøre for former og betingelser for endring i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten:

 • kan drøfte ulike problemstillinger fra egen praksis med utgangspunkt i organisasjons- og ledelsesteori
 • kan analysere praktiske og utfordrende ledelsesoppgaver, og vurdere løsninger på disse.
 • skal kunne delta i og legge til rette for endringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten:

 • skal kunne formulere problemstillinger og drøfte de fra ulike faglige innfallsvinkler
 • skal kunne innhente og systematisere informasjon i tilknytning til egen praksis
 • er i stand til å oppdatere seg faglig
 • mestrer samarbeid med andre om faglige tema og problemstillinger.

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Vidareutdanning

Undervisningssemester

Haust/vår
Krav til forkunnskapar

Medlemmer av FTL med formell studiekompetanse eller såkalla realkompetanse.

Studentane tas opp på bakgrunn av forkunnskapar og erfaringar i arbeidslivet som vurderast som naudsynte og relevante for å nyttiggjøre seg studietilbodet. Ansvarlege for opptaket er IAO. Det tildeles avgrensa studierett. Dette inneber at retten til å studere ved universitetet er kopla opp mot dette studietilbodet.

Studiepoengsreduksjon
Krav til studierett
Lukka (Emnet er for studentar som følg etter- og vidareutdanningstilbodet til Forbundet for leiing og teknikk)
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er basert på standardisert læringsmateriale med tillegg av norsk tilpassa studiemateriale og gjennomførast hovudsakeleg som et fjernundervisningsopplegg via en elektronisk læringsplattform med innsending av oppgåveløysningar og deltaking i diskusjonsgrupper som krav. I tillegg vil det bli tre samlingar på tre dagar med erfaringsutveksling, kommunikasjonstrening gjennomgang av fagstoff. Studiet går som deltidsstudium over eit semester.

Samlingane vil fokusere på tre hovudtema: organisasjonsteori, ledelsesteori og teamorganisering. Dagen før eksamen arrangeras det et eksamensseminar kor studentane forbereder seg til eksamen gjennom gruppearbeid og oppgåveløysing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Etter 1. og 2.samling får studentane utlevert ei obligatorisk oppgåve. Første oppgåve etter 1.samling er individuell medan den andre, etter 2.samling, er gruppebasert. Gruppene vert vilkårlig samansett ved semesterstart. Gruppeoppgåva vert levert og vurdert samla. Begge oppgåver må være bestått for å få gå opp til eksamen.
Vurderingsformer
14 dagar heimeeksamen, maksimum 5000 ord.
Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

Haust/vår

Studentar med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskrifta til UiB kan søke om utsatt innleveringsfrist. Søknaden må sendes til studieveileder.gov@uib.no innen innleveringsfristen.

Litteraturliste

Utvalgte kapitler fra fagbøkene:

 • Strand, T. 2010: Ledelse, organisasjon og kultur. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget
 • Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Assmann, Rune. 2008. Teamorganisering. Bergen: Fagbokforlaget.

I tillegg kommer lærestoff på AddiscoLearning. Studentene får tilsendt pensumbøkene før første samling.

Emneevaluering
Studentene evaluerer hver samling. Etter gjennomføringen samles alle evalueringene i en rapport som sendes til foreleserne og oppdragsgiver.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.