Masteroppgave

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I tillegg til frittstående kurs (semester 1-3) består en full erfaringsbasert master i Organisering og reformer i offentlig sektor av ytterligere tre avsluttende semester (4-6 semester).

I etterkant av de frittstående kursene, og det som da normalt vil være 4. semester, fokuseres det på forskningsdesign for masteroppgaven (15 stp), og i 5 og 6 semester, fokuseres det på selve masteroppgaven (30 stp). Samlet vil masteremnet da gi 45 studiepoeng.

Oppbygging

Del I: Forskningsdesign

I semester 4 skal studenten utarbeide en prosjektskisse/forskningsdesign for masteroppgaven. At studiet er erfaringsbasert innebærer at studentenes egne erfaringer skal brukes aktivt som en ressurs i undervisningen.

Siktemålet er å gi studenten innsikt i og praktisk erfaring med utforming av forskingsdesign med vekt på sammenhengen mellom problemstilling, teoretiske perspektiv, metodisk tilnærming og datagrunnlag.

Dette arbeidet skal være et bindeledd og videreutvikling i forhold til AORG 662 Organisasjonsanalyse og metode og arbeidet med egen masteroppgave.

Det 4. semesteret skal mer spesifikt legge grunnen for det videre arbeidet med masteroppgaven gjennom å:

 • formulere forskingsproblem/problemstilling,
 • identifisere og beskrive relevant teori og litteratur,
 • identifisere relevante datakilder og datainnsamlingsmetode,
 • diskutere vilkår for generalisering

Del II: Masteroppgaven

Den erfaringsbaserte masteroppgaven i Organisering og reformer i offentlig sektor vil normalt være om lag 50-60 sider lang, og er normert til 30 studiepoeng.

Mastergradsoppgaven er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført i henhold til vitenskapelige prinsipper og metoder. Oppgaven skal oppfylle grunnleggende krav til et vitenskapelig arbeid både med hensyn til problemstilling, metodebruk, teori og analyseformer og innhold. Dette innebærer at oppgaven skal bygge på en konkret problemstilling, at studenten skal gjøre begrunnede og selvstendige metodevalg og identifisere egnet teori.

Tema for oppgaven kan være både empiriske, teoretiske og normative spørsmål relatert til organisering og reformer i offentlig sektor og innebærer å bruke de teoretiske og metodiske kunnskapene som studentene har tilegnet seg gjennom de tidligere emnekursene (AORG 660, AORG 661 og AORG 662). Studenten velger et oppgavetema i samråd med veileder.

Hovedvekten av arbeidet skal gjøres i 5. og 6. semester. Masteroppgaven gir studentene mulighet til å fordype seg i noen utfordringer og sentrale problemstillinger knyttet til organisering av offentlig sektor generelt, og reformer og planlagte endringer mer spesielt. Det forutsettes at masterprogrammet gjennomføres på tre år.

Individuell oppgave eller fellesarbeid

Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil to personer. Individuelt vil være normen, og søknad om å skrive i gruppe må godkjennes av emne ansvarlig før opptak til AORG 650. Arbeidsmengde og omfang skal stå i forhold til det antall personer som er involvert.a

Læringsutbyte

En kandidat med fullført masteroppgave og design innenfor rammen av den erfaringsbaserte masteren i organisering og reformer i offentlig sektor skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kunnskaper om grunnprinsippene for fruktbart vitenskapelig design og kan indentifisere ulike relevante teorier og perspektiver som kan være aktuelle på et forskingsfelt
 • Har inngående kunnskaper om og kan anvende metodologisk og forskningsetiske tilnærminger, inkludert vitenskapelig tekstutforming og kildebruk
 • Har tilegnet seg spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet (tema i masteroppgaven) og evne til å fremstille dette skriftlig
 • Har evne til å søke ny kunnskap og anvende kunnskap på nye områder knyttet til endring i offentlig sektor

Ferdighet

Kandidaten:

 • Kan utvikle et selvstendig forskingsdesign som danner grunnlaget for arbeidet med masteroppgaven.
 • Kan analysere, forstå og ta hensyn til mange og ulike variabler som forutsetning for godt og kunnskapsbasert organisasjons- og endringsarbeid
 • Kan gjøre seg kjent med og vurdere forskningsmetoder og forskningsresultat, samt se muligheter og avgrensninger i vitenskapelig studier
 • Kan utvise en kritisk holdning til bruk av kilder og informasjon, og har evne til selvstendig analyse og tolking gjennom bruk av en akademisk skrivemåte, argumentasjon og referanseteknikk.
 • Kan presentere og drøfte eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan på selvstendig grunnlag diskutere, analysere, identifisere og utnytte relevante datakilder og metoder for å svare på relevante forskningsspørsmål innenfor ulike politikkområder
 • Kan kritisk vurdere kilder, akademisk argumentasjon og bruke referanser.
 • Kan komme med kunnskapsbasert kritikk av reformer og ulike organisasjonsformer
 • Kan formidle, og diskutere faglige resonnement med andre, og bruke relevant faglig innsikt i skriftlig og muntlig drøfting

Studiepoeng, omfang

45 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Videreutdanning (tilrettelagte kurs/master)

Undervisningssemester

Ujevnt/Vår og høst
Krav til forkunnskapar

AORG 607 Forvaltningspolitikk

AORG 602 Organisering, læring og endring

AORG 660 Styring gjennom tillit og samordning

AORG 661 Reformanalyse og reformarbeid

AORG 662 Organisasjonsanalyse og metode

Studiepoengsreduksjon
Krav til studierett
Kurset er kun åpent for deltakere som tas opp via LO Stat.
Arbeids- og undervisningsformer

Hovedaktiviteten for studentene i designsemesteret er utformingen av egen prosjektskisse. Skissene skal initieres, presenteres, kommenteres og diskuteres på samlinger. Studentene skal levere en endelig prosjektskisse i slutten av 4 semester. Studentene får veiledning tilknyttet den obligatoriske prosjektskissen.

I sammenheng med skrivingen av masteroppgaven har studenten rett på regelmessig veiledning fra en veileder. Veiledningen går over to semester. Normalt vil det være i 5 og 6 semester. Forholdet mellom student og veileder blir regulert i en veiledningskontrakt. Det vil både være kollektiv og individuelle veiledning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Utvikling og innlevering av prosjektskisse til masteroppgavens forskningsdesign (max 4000 ord) som må godkjennes (semester 4). Delta på seminar om forskningsdesign og framdriftsplan for masterprosjektet (semester 5). Innlevering av framdriftsplan til fastsatt frist.

Presentasjon av utkast til masteroppgaven. Studenten skal minst en gang i semester 6 kommentere et skriftlig/muntlig framlegg fra en annen student.

Arbeidskravene har ingen begrenset gyldighet. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne levere masteroppgaven til vurdering.

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgave. Masteroppgaven skal leveres elektronisk.

Masteroppgaven skal leveres i sjette semester og det er følgende faste frister for vår- og høstsemesteret: 1. juni og 1. desember. Innlevering av masteroppgaven på annet tidspunkt må skje etter individuell søknad.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Studentar med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskrifta til UiB kan søke om utsatt innleveringsfrist. Søknaden må sendes til studieveileder.gov@uib.no innen innleveringsfristen. Det gis maksimalt 14 dagers utsatt frist.

Litteraturliste
Litteraturlista vil være klar innen 01.07. for høstsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hvert gjennomførte kurs.
Hjelpemiddel til eksamen
Alle hjelpemiddel tillatt.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet v/Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for studieprogrammet.