Organisasjonsanalyse og metode

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Et bærende hovedtema i emnet er betydningen av å forstå, forklare og forandre. I det ligger at kurset skal gi deltakerne solid innsikt i å forstå og tilegne seg et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, og kunne bruke dette i eget forsknings- og utviklingsarbeid, men også på selvstendig grunnlag kritisk vurdere andre forskningsbidrags metodiske tilnærming og analyse.

Kurset skal gi deltakeren kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder av både kvalitativ og kvantitativ art, vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger, utforming av forskningsdesign og organisasjonsanalyser. Kurset består av både teorigjennomgang og metodegjennomgang, og hvordan teori og metode kobles i analysen av organisasjoner og reformer. Deltakerne skal få innsikt i bruk av organisasjonsanalyser i teori og praksis, og forskjellige metoders styrker og svakheter. Kurset vil ha et særlig fokus på prinsipper og teknikker for hvordan egne eller andres innsamlede data kan tolkes og analyseres.

Læringsutbyte

Deltakerne skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Deltakeren

 • Har inngående kunnskap om grunnprinsippene og grunnbegrepene i samfunnsvitenskapelig forskning
 • Har kunnskap om vitenskapelige forklaringstyper og forskningsetiske retningslinjer og problemstillinger, og kan kritisk reflektere over dette i relasjon til sitt eget og andres vitenskapelige arbeider
 • Har kunnskap om sammenhenger mellom teori og data og ulike typer forskningsdesign som kan brukes i analyse av organisasjoner, og kan identifisere og sammenligne iboende styrker og svakheter både skriftlig og muntlig
 • Har kunnskap om kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder og hvordan metoder kan kombineres, og brukes aktivt i utforming av et eget forskningsdesign med fokus på innsamling, bearbeiding og analyse av data.

Ferdigheter

Deltakeren

 • Kan analysere og argumentere både skriftlig og muntlig for valg av metodisk tilnærming med utgangspunkt i en problemstilling
 • Kan anvende og kombinere ulike teorier og metoder i empiriske organisasjonsanalyser og forskningsopplegg, herunder både kvalitative og kvantitative forskningsdesign
 • Kan utforme og gjennomføre velbegrunnede og hensiktsmessige forskningsopplegg
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskap, forskningsresultater og vitenskapelige tekster

Generell kompetanse

Deltakeren

 • Kan anvende vitenskapelig og metodisk kunnskap i praktisk problemløsning
 • Har god kjennskap til etablerte forskningsetiske retningslinjer og kompetanse til å håndtere dette i konkrete forskningsopplegg
 • Kan kritisk vurdere metodiske problemstillinger og forskningsresultat

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Videreutdanning (tilrettelagte kurs/master)

Undervisningssemester

Ujevnt
Krav til forkunnskapar

Deltakere med godkjent obligatoriske krav og bestått eksamen i AORG 607 Forvaltningspolitikk og AORG 602 Organisering, læring og endring vil bli prioritert,

Kurset er godkjent som et OU-kurs (Opplysnings- og utviklingsfondet).

Studiepoengsreduksjon
Krav til studierett
Kurset er kun åpent for deltakere som tas opp via LO Stat.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen er organisert i 3 fysiske samlinger over 3 dager kombinert med digitale og nettbaserte aktiviteter. For å fremme faglig samhandling mellom studentene og mellom studentene og fagmiljøet er undervisningen på samlingene organisert i forelesinger og seminarundervisning med kommentarbidrag fra studentene. Veiledning i ulike varianter knyttet til semesteroppgaven er også en sentral aktivitet på samlingene. Mellom samlingene har studentene et ansvar for å følge opp arbeidskravene i emnet. Hovedarenaen for denne aktiviteten vil være UiB sin digitale plattform Mitt UiB, blant annet gjennom veiledning på semesteroppgaven og videoseminarer. Presentasjon av, og kommentarer på semesteroppgaver vil dermed være hovedelementet i studentenes arbeidsform. Gjennom arbeidet med semesteroppgaven vil deltakerne tilegne seg innsikt i hvordan metodiske problemstillinger og forståelse for organisasjonsprosesser kan kobles sammen. Kursdeltagerne følger dermed organisasjonsanalysen i praksis ved selv å skrive en semesteroppgave som innleveres som eksamen. Kursdeltakere oppfordres til å bruke egen arbeidsplass el.l. som utgangspunkt for semesteroppgaven. Arbeidet med semesteroppgaven pågår under hele kurset, og leveres inn 4 uker etter siste samling.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltakerne skal i løpet av kurset presentere semesteroppgaven. I tillegg skal hver enkelt deltaker kommentere et skriftlig bidrag fra en annen deltaker ved minst en anledning.
Vurderingsformer
Eksamen består av innlevering av en veiledet semesteroppgave på inntil 5000 ord.
Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Studentar med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskrifta til UiB kan søke om utsatt innleveringsfrist. Søknaden må sendes til studieveileder.gov@uib.no innen innleveringsfristen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil være klar innen 01.07. for høstsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hvert gjennomførte kurs.
Hjelpemiddel til eksamen
Alle hjelpemiddel tillatt.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet v/Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for studieprogrammet.