Fordjuping i Middelalder og tidleg moderne arkeologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet tar sikte på å gi studentene et dyptgående innblikk i aktuelle arkeologiske tema i perioden fra 1000 e.Kr. til nytiden.

Arkeologi som er ikke kronologisk begrenset: den kan undersøke enhver periode i fortiden, men også nåtiden. Imidlertid kan den spesielle perioden, som arkeologer studerer, ha en effekt på hvordan de tenker, og hva slags metoder de bruker. Dette er spesielt viktig med historisk arkeologi og samtidsarkeologi. De undersøker perioder som kan analyseres gjennom kilder som ikke er tilgjengelige fra tidligere perioder, som skriftlige kilder og intervjuer. Dessuten er historisk og samtidsarkeologi ikke de eneste disiplinene som studerer de samme kronologiske periodene. Deres forhold til andre disipliner er derfor avgjørende.


Emnet fokuserer på å diskutere hva som er spesifikt ved historisk arkeologi og samtidsarkeologi. Hva er de sentrale forskningsspørsmålene, ideene og målene som diskuteres? Hva er forskjellene og likhetene mellom historisk og samtidsarkeologi?

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå her: Temaomtale ARK121

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor perioden 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innenfor perioden
 • kjenner til periodens historie, tradisjoner, eigenart og plass i samfunnet
 • har god kunnskap innan og innsikt i det valde fordjupingstemaet.


Ferdigheiter

Studenten:

 • kan nytte fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar og gjere greie for sine val
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til ei problemstilling
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikkar og uttrykksformar som er relevante for forskinga i perioden
 • kan problematisere og nytte relevant fagterminologi og drøfte arkeologiske framstillingar innan temaet
 • Kan vurdere og analysere litteratur og arkeologiske funn, og gjere sjølvstendige vurderingar.


Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekter aleine og som deltakar i gruppe i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan presentere sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innanfor fagområdet, og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innanfor fordjupingstemaet
 • kan setje seg inn i ein omfattande faglitteratur og formidle kunnskap og synspunkt derifrå, og kan gjere eigne vurderingar i skriftlege arbeid.

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Emnet vert tilbode uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
God kunnskap i engelsk er viktig.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
6 -10 forelesingar/seminar. Undervisninga går føre seg i siste del av semesteret.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.
Vurderingsformer

3 dagar heimeeksamen. Svaret skal ha eit omfang på inntil 1500 ord.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk og/eller engelsk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret etter eit undervisningssemester for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste
Instituttet utarbeider pensumlister. Pensum er omlag 1200 sider.
Emneevaluering
Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluera faget.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvtskap
Emneansvarleg
AHKR har ansvar for fagleg innhald i emnet.
Administrativt ansvarleg

AHKR har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.