Fordjuping i skandinavisk jernalder

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet tek sikte på å gje studentane fordjuping i aktuelle arkeologiske tema og periodar i tida 500 f.Kr. - 1500 e.Kr.

Når ressursane tillét det tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema. Studiet omfattar perioden frå 500 f.Kr. til 1500 e.Kr. Fordjupingstema kan skifte avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege og aktuell forsking.

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå her: www.uib.no/fag/arkeologi/98478/temaomtale-ark122

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innanfor perioden 500 f.Kr til 1500 e.Kr.
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innanfor perioden
 • kan oppdatere kunnskapen sin innanfor perioden
 • kjenner til periodens historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet
 • har god kunnskap innan og innsikt i det valde fordjupingstemaet.

Ferdigheitar

Studenten:

 • kan nytte fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar og gjere greie for vala sine
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og knytte dette til ein problemstilling
 • kan nytte relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer som er relevant for forskinga i perioden 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.
 • kan problematisere og nytte relevant fagterminologi og drøfte arkeologiske framstillingar innan temaet
 • kan vurdere og analysere litteratur og arkeologiske funn, og kunne gjere sjølvstendige vurderingar

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og i gruppe og i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan presentere sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformar
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innanfor fordjupingsemnet
 • kan setje seg inn i ein omfattande faglitteratur, formidle kunnskap og synspunkt derifrå, og gjere eigne vurderingar i skriftlege arbeid.

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Emnet vert tilbode uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
God kunnskap i engelsk er viktig.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studentar med studierett ved UiB kan ta emnet, men emnet har begrensa antal studieplassar.
Arbeids- og undervisningsformer
6-10 forelesingar/seminar. Undervisninga går føre seg i siste del av semesteret.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.
Vurderingsformer

5 dagar heimeeksamen. Svaret skal ha eit omfang på om lag 3000 ord.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk og/eller engelsk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret etter eit undervisningssemester for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav
Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturlister. Pensum er omlag 1200 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluera faget.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Emneansvarleg
AHKR har ansvar for fagleg innhald i emnet.
Administrativt ansvarleg
AHKR har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.