Innføring i romersk arkeologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet tek sikte på å gje studentane fordjuping i aktuelle arkeologiske tema innan romersk arkeologi. Studiet omfattar perioden frå 200 f.Kr. til 500 e.Kr.

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå her: www.uib.no/fag/arkeologi/98393/temaomtale-ark123

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosesser, verktøy og metodar innanfor romersk arkeologi
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innanfor perioden
 • kan oppdatere sin kunnskap innanfor perioden
 • kjenner til periodens historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet
 • har god kunnskap innan- og innsikt i det valde fordjupingstemaet.

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan nytte fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar og gjere greie for vala sine
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og knytte dette til ein problemstilling
 • kan nytte relevante faglege verktøy, teknikkar og uttrykksformar som er relevant for forskinga innan romersk arkeologi
 • kan problematisere og nytte relevant fagterminologi og drøfte arkeologiske framstillingar innan temaet.
 • kan vurdere og analysere litteratur og arkeologiske funn, og kunne gjere sjølvstendige vurderingar

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og i gruppe og i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan presentere sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innanfor temaet
 • kan setje seg inn i ein omfattande faglitteratur, formidle kunnskap og synspunkt derifrå, og gjere eigne vurderingar i skriftlege arbeid.

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Emnet vert tilbode uregelmessig. Emnet kan kansellerast ved lavt studenttal.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
God kunnskap i engelsk er viktig.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
Omkring 10 forelesingar/seminar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.
Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk og/eller engelsk.

Eksamenssvaret kan bli gitt på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturlister. Pensum er omlag 1200 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluera faget.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
AHKR har ansvar for fagleg innhald i emnet.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.