Urbane studiar i arkeologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane fordjuping i arkeologisk teori og metode.

Studiet omfattar eit fordjupingstema innanfor arkeologisk teori og metode. Når ressursane tillét det, tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema. Tema varierer avhengig av undervisningskrefter og aktuell forsking.

For omtale av tema inneverande semester, sjå her.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har innsikt i det empiriske, teoretiske og metodiske grunnlaget for det valde fordjupingstemaet
 • har god kunnskap om og innsikt i det valde fordjupingstemaet.

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan nytte fagleg kunnskap på metodiske og teoretiske problemstillingar og gjere greie for vala sine innanfor emnet.
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving og justere denne under rettleiing.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til ei problemstilling.
 • har røynsle med å vurdere sentrale teoretiske og metodiske problem innom det valde fordjupingstemaet på grunnlag av arkeologisk materiale
 • kan nytte relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer som er relevant for det aktuelle temaet

Generell kompetanse:

Studenten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar knytt til teoretiske og metodiske problem.
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innanfor temaet
 • kan delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innanfor fordjupingstemaet
 • har røynsle med å vurdere fagstoff av teoretisk og metodisk art innom det valde fordjupingstemaet.
 • kan setje seg inn i omfattande faglitteratur, formidle kunnskap og synspunkt der ifrå, og gjere eigne vurderingar i skriftlege arbeid.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Emnet vert tilbode uregelmessig.

Emnet vert ikkje undervist i vårsemesteret 2022.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
60 studiepoeng på 100-nivå i arkeologi eller tilsvarande må vere greidd..
Tilrådde forkunnskapar
God kunnskap i engelsk er viktig.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. Dersom det er 5 eller færre påmelde studentar, kan emnet bli kansellert.
Arbeids- og undervisningsformer
Normalt 4-6 forelesingar/seminar. Undervisninga vil gå føre seg i andre del av semesteret.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.
Vurderingsformer

3 dagars heimeeksamen. Svaret skal vere på om lag 1500 ord.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk og/eller engelsk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturliste på om lag 500 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering
Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluere emnet i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem..
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret for bachelorprogrammet i arkeologi, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Emneansvarleg
Programstyret for bachelorprogrammet i arkeologi, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap