Teori og metode

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet tek føre seg sentrale teoriar og metodar: Typologi, klassifikasjon, romleg distribusjon, der det vert lagt vekt på kategorisering og teoretiske forståingar for å handtere variasjon og romleg distribusjon, m.a. med bruk av naturvitskapleg metodar, samfunnsteoretiske og historiske analogiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten

  • har kunnskap om grunnleggjande teoretiske og metodiske tilnærmingar i arkeologifaget.

Ferdigheiter Studenten

  • har ferdigheiter i å bruke dei arkeologiske teoriane og metodane i høve til konkret arkeologisk materiale.

Generell kompetanse Studenten

  • har generell kompetanse i arkeologifaget sitt teori- og metodegrunnlag.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

UiB
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav, utover opptak til masterprogrammet i arkeologi.
Tilrådde forkunnskapar
Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for alle som er tekne opp på masterprogrammet i arkeologi ved AHKR. Emnet er obligatorisk.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga skjer som førelesingar og workshops (verkstader).
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det er eit krav at studentane møter opp på 70 prosent av undervisninga.
Vurderingsformer

Eksamen er ei fem dagars heimeeksamen på om lag 3000 ord.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk og/eller engelsk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Haust / vår

Det blir tilbydd eksamen i påfølgjande undervisningsfrie semester for studentar som har fått godkjend obligatoriske arbeidskrav i undervisningssemesteret.

Litteraturliste
Felles pensum på minimum 1000 sider.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap