Kunstpraksis 2

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnets formål er at studenten utvikler egen praksis i en profesjonell kontekst. I dette semester skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et avgrenset arbeid for offentlig visning.

Studenten skal delta og presentere arbeidene sine i MA1-seminar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Djupe forståing av relevante teknikkar og metodar for eigen kunstpraksis
 • Undersøke eigen praksis i forhold til historiske og/eller samtidspraksisar

Ferdigheiter

 • Planlegge, gjennomføre, utstille og formidle eit individuelt eller samarbeidsbasert kunstverk som ein del av ei gruppepresentasjon
 • Samarbeide med medstudentar om aktivitetar knytta til utstillingspraksis

Generell kompetanse

 • Demonstrere framgang frå første semester med omsyn til kunstnarleg arbeid
 • Demonstrere ei medviten refleksjonsnivå innanfor feltet

Fulltid/deltid

Full time.

Undervisningssemester

Spring.

Undervisningsstad

Campus UiB.
Krav til forkunnskapar
Bestått ART300. Passed ART300.
Krav til studierett
This is a mandatory module that requires admission to study in the Master's programme in Fine Art.
Arbeids- og undervisningsformer

Innanfor ART-modulane skjer utviklinga av arbeidet i nær dialog med hovudrettleiaren til studenten gjennom rettleiing, både individuelt og i grupper, som stimulerer utforsking og eksperimentering. Gruppekritikkar oppmuntrar studentar til å utvikle refleksjons- og analytiske ferdigheiter i forhold til arbeidet til medstudentane deira.

Studentane sender inn ein individuell semesterplan som skisserer mål og foreslåtte aktivitetar. Desse aktivitetane må samsvara med læringsmåla for modulen og må bli godkjente av hovudrettleiaren.

I løpet av dette semesteret presenterer kvar student praksisen sin i ein gruppeseminar. Presentasjonen må innehalda dokumentasjon, kontekstuelle referansar og kritisk refleksjon. Studentane bidrar òg til eit gruppeprosjekt som blir presentert i ein offentleg kontekst. Prosjektet blir planlagt, montert og gjennomført av studentane sjølve.

Sjølv om vektlegginga ligg på sjølvstendig utvikling, blir studentane oppmoda til å delta på førelesingar, presentasjonar, seminar og verkstader som er tilgjengelege.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på planlagde møter med hovudrettleiaren, individuelt og/eller i grupper, som er skissert i rettleiaravtalen
 • Innlevering av individuell semesterplan
 • Deltaking i MA1-gruppeprosjekt og seminar
 • Vurderingsformer

  Modulen bruker følgjande vurderingsformer: Mappevurdering

  Mappa skal innehalde:

  • Semesterrapport; ei skriftleg redegjerd for kunstnarleg utvikling i løpet av noverande semester, samt dokumentasjon av kunstnarleg aktivitet
  • Munnleg semestervurdering; ein samtale på 45 minutt med hovudrettleiaren og ein annan intern sensor, som avsluttast med at studenten får strukturert tilbakemelding på eigen arbeidsinnsats og framgang.

  Bestått semestervurdering er ein føresetnad for vidare studiar i masterprogrammet.

  Karakterskala
  Pass / Fail.
  Vurderingssemester
  Spring.
  Emneevaluering
  The module is evaluted every third year according to UiBs quality system for education.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet med emner.
  Administrativt ansvarleg

  Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.