Molekylærbiologiske metodar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet for emnet er å utvikle kunnskap hos studentane om molekylærbiologiske metodar som blir brukte i diagnostikk, karakterisering av sjukdomsframkallande mikroorganismar og vertsrespons hos fisk og andre oppdrettsartar. Denne kunnskapen utviklast gjennom laboratorieoppgåver, førelesingar, diskusjonar og journalføring.

Emnet gjev ei praktisk innføring i bruk av sentrale metodar. Studentane skal lære å bruke reagensar og utstyr ved eiga erfaring, og forstå korleis enzymreaksjonar og molekylære interaksjonar kan brukast for å undersøke blod og vevsprøver frå fisk. Nokre metodar vil bli gjennomgått som demonstrasjon/førelesing på laboratoriesalen.

Deltaking på kurset er obligatorisk. Kurset varar i tre veker, og består av ei førelesning på måndagar, fulle dagar med praksis frå tysdag til torsdag, og eit seminar på fredagane. Totalt fem rapportar skal leverast inn: ein etter den første veka, og to etter andre og tredje veka. Frist for levering er på sundagar med tilbakemelding på følgene torsdagar.

Læringsutbyte

Ferdigheiter

Studenten kan utføre

 • Blod/serumprøvetaking
 • Vevsprøvetaking til RNA-rensing
 • Polymerase-kjede-reaksjon (PCR)
 • Syntese av komplementær DNA (cDNA)
 • Kloning i plasmidvektor
 • Restriksjonsenzymskutting av DNA
 • Agarose gel elektroforese
 • DNA-sekvensering
 • Sanntids-PCR (Real-time PCR)
 • Polyakrylamid gel elektroforese (PAGE)
 • Western blotting
 • Primer design
 • Enkle bio-informatiske analyser

 

Generell kompetanse

Studenten har kjennskap til sentrale molekylærbiologiske teknikkar og teorien bak desse.

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til Profesjonsstudiet i fiskehelse ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Opptakskrav: gjennomført grunnemne i biologi/fiskehelse

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og laboratoriearbeid
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk deltaking.
 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre semester, inkludert semesteret aktiviteten blir avlagt i.

  Vurderingsformer
  Godkjent laboriatoriejournaler / rapporter
  Karakterskala
  Karakter A-F
  Vurderingssemester
  Undervisningssemesteret
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.