Miljøpåverknad av oppdrett

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Akvakultur leverer halvparten av de totale akvatiske produktene til konsum på verdensplan. Havbruk har imidlertid direkte og indirekte innvirkning på det som er produsert, på matvarehandel, på miljøet samt virkninger på menneskers helse. Dette kurset introduserer de viktigste kildene til akvakulturpåvirkninger og deres effekter på miljøet på utvalgte punkter gjennom verdikjeden. Kurset vil dekke et bredt spekter av miljøspørsmål som følge av å utvide global akvakultur. Disse vil inkludere konkurransen om naturressurser og virkningen av direkte organisk forurensning. Aktuelle problemer vurderes, og risikoen og fordelene ved ulike systemer vurderes. Kurset vil behandle dybden med virkningen av intensiv akvakultur på villfiskpopulasjoner, blant annet overføring av sykdommer og parasitter (sealice), virkningen av rømt fisk, og truslene og fordelene med gm fisk. Ytterligere emner inkluderer habitat, innkjøp av fôr, helse- og velferdsevaluering, introduserte arter og forbruker kunnskap.

Formålet med emnet er å utvikle kritisk tenkning og konstruktiv kildebruk ift aktuelle problemstillinger. Kursinnholdet er basert på forelesninger, opplastet lesemateriale og presentasjoner fra aktive forskere og næringsutøvere på feltet. Læringsaktiviteter inkluderer "supermarket surprise" med innhenting av data, studentledede diskusjoner og korte undersøkelser samt skriftlige essayer basert på instrukser. Evalueringen av vitenskapelig litteratur og populærmedia vektlegges for evnen til å formulere bevisbaserte meninger i essayene og presentasjoner.

Læringsutbyte

Emnet skal gi studentene en forståelse av virkningen av akvakultur på en global skala.

Etter ferdigstillelse, studenter

  • vil kunne identifisere og diskutere de store biologiske konsekvensene, inkludert effekter på omkringliggende biota og potensielle helseeffekter
  • vil kunne identifisere og diskutere de store fysiske konsekvensene, inkludert romlige romlige konflikter knyttet til oppdrettsanlegg
  • vil kunne identifisere og diskutere de store kildene og effektene av kjemiske og næringsinnganger til miljøet av diverse ledd i verdikjeden.
  • vil være kjent med utvalgte overvåkings- og forvaltningsverktøy og oppdaterte trender innen teknologiske løsninger
  • demonstrere kritisk tenkning brukt på kilder til informasjon om akvakulturpåvirkning ved å finne relevante kilder til informasjon om akvakulturvirkninger som representerer ulike synspunkter
  • vil kunne evaluere kvaliteten på informasjon fra vitenskapelige og generelle kilder
  • vil kunne utvikle en uavhengig mening om relevant problematikk, basert på vitenskapelig informasjon
  • vil kunne uttrykke sin egen mening på en klar og konsis måte, med korrekt notering av kildemateriale

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Vidarekomne bachelorstudentar og masterstudentar.

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, eller tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Emne innan akvatiske oppdrettssystem og fiskebiologi er ein fordel.
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesningar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltaking i studentdiskusjonar og -aktiviteter er obligatorisk.
Vurderingsformer
Mappevaluering av skriftlige oppgaver (70%) og deltakelse i kursøvelser (30%).
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kun i undervisningssemester.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.