Diversitet og biologi hjå insekt

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet vil gi en grundig innføring i insekter og andre landlevende leddyrs ekstreme artsrikdom og biologi, og derav få innblikk i deres viktige rolle for økosystemer, menneskets helse og matproduksjon. Gjennom praktiske øvelser i felt og i laboratorium, samt forelesninger og litteraturstudier, vil man lære grunnleggende aspekter innen forskning på insekter og andre leddyr og være i stand til å gjennomføre forskningsoppgaver med slike dyr. Kurset vil i tillegg være relevant for arbeid med skadedyrproblematikk og miljøstudier.

Emnet vil inneholde studier av levende insekter i felt og i laboratorium, detaljerte anatomiske studier, samt artsbestemmelse ved hjelp av mikroskopi og DNA strekkoding. Tema er bredt sammensatt med forelesninger som dekker systematikk, økologi, fysiologi og adferd hos mange hovedgrupper av insekter og utvalgte andre grupper av leddyr. Enkelte tema vil belyses i særlig grad basert på ny forskning, og hvor kritisk evaluering av forskningsdata inngår i form av vitenskapelig skrivetrening.

Læringsutbyte

Studentene skal:

 • Lære hvordan man samler inn insekter i felt ved hjelp av ulike metoder.
 • Kunne sortere, identifisere og ta vare på materiale for deponering i vitenskapelige samlinger med dataoverføring til globale miljøforvaltningsdatabaser.
 • Kjenne til hvordan man kan identifisere arter ved hjelp av DNA-strekkoding.
 • Bli kjent med morfologi og adferd av forskjellige hovedgrupper av insekter, og hvordan de er tilpasset bomiljøet.
 • Lære grunnleggende anatomisk disseksjon og mikroskopi, særlig med henblikk på indre anatomiske strukturer.
 • Forstå grunnleggende fysiologiske, reproduktive og utviklingsmessige systemer hos insekter.
 • Kjenne til nyere forskning innen evolusjon av ulike insektgrupper og gjøre rede for evolusjonære slektskapsforhold.
 • Gjennom kritisk lesning av vitenskapelige artikler og skriveøvelser lære å fremstille konsist essensielle forskningsfunn.

Undervisningssemester

Haust, annakvart år (oddetalsår).

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Krav til forkunnskapar
Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, eller tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk feltarbeid (3 dagar) og godkjent feltjournal.
 • Obligatorisk laboratoriearbeid og godkjent laboratoriejournal.
 • Obligatoriske aktivitetar må bli godkjende for at du skal kunne ta eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt i.

  Vurderingsformer
 • Munnleg eksamen med innlagt praktisk prøve, utgjer 50% av total karakter.
 • Laboratorie- og feltjournal, utgjer 30% av total karakter.
 • Essay, utgjer 20% av total karakter.
 • Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.