Åtferdsøkologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i sentrale atferdsøkologiske problemstillinger med fokus på å forstå dyrs atferd i et evolusjonært perspektiv. Sentralt står samspillet mellom individets interesse, konkurranse, samarbeid og sosial atferd. Fokus på utnyttelse av resurser, fødevalg og predasjon er viktig i tillegg til reproduktiv adferd, makevalg og foreldreomsorg. Undervisningen bygges opp rundt evolusjonsbiologiske problemstillinger og teorier som anvendes på praktiske prosjekt som krever aktiv deltagelse fra studentene.

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidaten

 • kan bruke evolusjonsbiologiske teorier og perspektiv til å fortolke dyrs atferd
 • kan analysere hvordan ressurstilgang, fødevalg og predasjon påvirker optimale atferdsvalg
 • kan vurdere sentrale avveininger som er viktige for å forstå makevalg, investering i avkom, signalisering og kommunikasjon
 • kan identifisere grunnleggende mekanismer for evolusjon av samarbeid og sosial atferd
 • kan gjøre rede for sentrale problemstillinger, forskningsspørsmål og kontroverser i atferdsøkologi.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende evolusjonsbiologiske teorier og relevante forskningsresultater på konkrete problemstillinger
 • kan formulere forskningsspørsmål og vitenskapelige hypoteser og foreslå måter å teste disse i felt og lab.
 • kan gjennomføre enkle atferdsøkologiske eksperiment og registrere, analysere og illustrere resultatene med figurer og tabeller.
 • kan bruke enkle analytiske og numeriske modeller til å studere optimale atferdsvalg og evolusjonært stabile strategier

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan finne, vurdere og henvise til faglig kjernelitteratur og bruke dette til å belyser en problemstilling eller diskutere egne observasjoner
 • kan diskutere ulike eksperimentelle design for å teste hypoteser innen atferdsøkologi.
 • kan planlegge og gjennomføre forsøk med levende organismer i samarbeid med andre, og i tråd med forskningsetiske retningslinjer.
 • kan utveksle synspunkter og delta i faglige diskusjoner med bakgrunn i evolusjonsbiologisk forskning.
 • kan formidle fagets teorier, forskningsresultat og metoder både skriftlig og muntlig.

Undervisningssemester

Vår. EMNET BLIR IKKJE UNDERVIST VÅR 2024.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veke 3.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, eller tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltkurs (dagsekskursjoner), presentasjon. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

 

 

 

Vurderingsformer
Prosjektarbeid og presentasjon (25%), muntlig eksamen (75%).
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.