Norden sin vegetasjon i fortid og notid

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over utbredelse av plantearter og naturtyper i Norden, med hovedvekt på Norge. Norges klassifiseringssystem for naturtyper (Natur i Norge - NiN), samt de viktigste naturtypene og hvordan disse fordeler seg langs økologiske gradienter, vil bli presentert. Emnet vil gjennomgå hvordan geografiske mønstre i dagens natur påvirkes av klima og miljø, men også av historiske faktorer som artsinnvandring, kulturpåvirkning og klimaendringer siden istiden. Kvartærtidens landskaps- og vegetasjonsutvikling vil bli gjennomgått.

Læringsutbyte

 • Kjenne hovudtrekkene i sammensetningen og utbredelsen av Nordens plantearter og naturtyper i relasjon til økologiske forhold og historie.
 • Lære å klassifisere og kartlegge natur etter systemet "Natur i Norge (NiN)".
 • Utarbeidelse av feltkursrapport vil gi trening i vitenskapelig rapportering.
 • Studiepoeng, omfang

  10 studiepoeng

  Studienivå (studiesyklus)

  Vidarekomne bachelorstudentar og masterstudentar.

  Undervisningssemester

  Haust, annakvart år (partalsår).

  Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

  Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

  Undervisningsstad

  Bergen
  Krav til forkunnskapar
  Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, eller tilsvarande emne.
  Tilrådde forkunnskapar
  Ingen
  Studiepoengsreduksjon
  Ingen
  Krav til studierett
  For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.
  Arbeids- og undervisningsformer
 • 6-dagars feltkurs: 5 dagar på ekskursjon + 1 dag NiN-praksis
 • Skriving av feltkursrapport
 • Forelesingar/TBL-samlingar («Team Based Learning»): 4 timar/veka i 10 veker
 • Seminar der studentane presenterer vitskaplege artiklar
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på feltkurs og skriving av feltkursrapport.
 • Deltaking på seminar og presentasjon.
 • Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart gjennomført i. Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjend for å kunne ta eksamen.

  Vurderingsformer
  Skriftlig digital skuleeksamen (3 timar), utgjer 100% av endeleg karakter.
  Karakterskala
  Karakterskala A-F, der A er den beste karakteren og F er stryk/ikkje bestått.
  Vurderingssemester
  Det er skriftleg digital skuleeksamen begge semestre. I semester utan undervising blir eksamen arrangert tidleg i semesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Emneevalueringar finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging og kvaliteten til emnet.
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet.