Fiskesjukdommar - fiskeimmunologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet for emnet er å utvikle kunnskap hos studentene om fiskens immunsystem, dets interaksjon med fiskepatogener og responser på stimulering og vaksiner. Det skal og omfatte enkelte krepsdyr. Denne kunnskapen utvikles gjennom forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaveinnleveringer og gjennom laboratoriekurs.

Emne gir en oversikt over immunsystemet hos fisk med vekt på arter i oppdrett. En lærer om ulike organer, celler og molekyler om hvordan disse fungerer, samarbeider og hvordan celler og funksjoner reguleres og stimuleres. Videre skal studentene særlig få utvikle kunnskap om vaksiner, immunstimulanter, vaksinasjon og immunstimuleing for akvatiske organismer med vekt på aktuell immunprofylakse for oppdrettsarter.

Gjennom gruppearbeid vil en utvikle evner til samarbeid som kan føre til bedre læring. Skriftlige inneleveringer skal fremme evne til framstilling og sammenfatning av ervervet kunnskap, også fra vitenskapelige publikasjoner. Målet med laboratoriekurset er å fremme forståelse, interesse og nysgjerrighet for immunologi gjennom pratisk arbeid med immunceller og studier av deres funksjoner.

 

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studentene kunne

 • Beskrive fiskens immunsystem, og sentrale trekk i krepsdyrs immunsystem som er relevant for immunstimulering av arter i oppdrett.
 • Beskrive funksjoner til immunorganer
 • Beskrive immuncellene og deres funksjoner og reseptorer
 • Beskrive det uspesifikke immunsystemet, sentrale molekyler og celler samt deres interaksjoner og aktivering
 • Beskrive det spesifikke immunsystemet og aktivering av dette
 • Beskrive sentrale immunmolekyler og deres biologiske aktiviteter
 • Beskrive antigen-antistoff reaksjoner og forstå immunologisk spesifisitet
 • Beskrive immunsystemets aktivitet ved intra- og ekstracellulære infeksjoner.
 • Beskrive mekanismer for intracellulært drap av patogener.
 • Beskrive mekanismene for antigenpresentasjon
 • Beskrive ulike vaksinetyper og vaksinasjonsmetoder som er brukt for fisk.
 • Beskrive immunstimulanter og bruk av disse
 • Kunne vurdere dokumentasjon av vaksiner til fisk
 • Laboratoriekurset gir innsikt i isolering og studier av fiskens immunceller, utvalgte cellemerkinger, funksjonelle analyser og måling av aktuelle immunresponser i fisk.

 

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/Master

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggende biologi
Studiepoengsreduksjon
MOL212: 5sp
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudiet i fiskehelse - akvamedisin og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesing og øvingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltagelse på laboratoriekurs og levering av skriftlige oppgaver. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semester.
Vurderingsformer
Munnleg eksamen (60%) og innleveringar (40%)
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg

Institutt for biovitenskap

E-mail: Studie@bio.uib.no