Utvalde emne i miljøtoksikologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi inngåande kunnskap om aktuelle tema innanfor toksikologisk og miljøtoksikologisk/økotoksikologisk forsking. Tema kan spenne frå mekanismestudiar til studiar av spreiing og økologiske effektar av miljøgifter og anna forureining som oljeforureining, legemidlar og mikroplast. Både teori og aktuelle metodar vil bli gjennomgått. Pensum vert vald ut frå sentral litteratur på feltet i form av bokkapittel og vitskaplege artiklar, som vert diskutert i seminar framlagt av studentar og rettleiarar.

Les om BIO316-studenter som undersøker mikroplast på Marineholmen campus!

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten ha god kunnskap om ulike tema innan toksikologi, økotoksikologi og miljøtoksikologi, som til dømes klassiske og nye miljøgifter, verkemåtar for miljøgifter, plastforureining m.m. Studenten skal kjenne til dei nyaste forskingsresultata på feltet, og ha utvikla innsikt i omgrep og metodar som gjer studenten i stand til kritisk å vurdere nye resultat på feltet

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Emnet passar for masterstudentar og ph.d. studentar.

Undervisningssemester

Haust eller vår (uregelmessig).

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret / torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi eller tilsvarande. BIO216 eller anna introduksjonsemne i toksikologi.
Tilrådde forkunnskapar
Bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi eller tilsvarande. BIO216 eller anna innføringskurs i toksikologi.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga og at du oppfyller forkunnskapskrava.
Arbeids- og undervisningsformer
Emnet består av seminar med gruppearbeid, prosjektarbeid med fremføring og ein studentworkshop knytta til eit relevant tema.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltaking på alle aktiviteter i kurset er obligatorisk.
Vurderingsformer
Vurdering er basert på deltaking i seminar og workshop og presentasjon av prosjektoppgåver.
Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Kun i undervisningssemester.
Litteraturliste
Litteraturen omfattar artiklar og kapittel med oppdatert og relevant bakgrunn for forståing og diskusjon. Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Anders Goksøyr
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.