Populasjongenetiske metodar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Litteraturen tar for seg den teoretiske bakgrunnen for å bruke populasjonsgenetiske metodar for å identifisere nært beslekta artar og for å studere artar og populasjonsstruktur. Det vil også vise korleis dei ulike metodane kan brukast i taksonomisk og autentisitetsarbeid. Emnet vil innehalde praktisk analyse av genetisk variasjon gjennom elektroforese av proteinar, mikrosatelittar og DNA-analyse. Eksempel vil bli valde frå marine artar. Tolking og analyse av resultata vil bli vektlagde, og litteraturstudium vil bli utført gjennom seminar presentert av studentane.

Læringsutbyte

Populasjonsgenetiske metodar er nyttige for ei rekkje ulike oppgåver: artsidentifikasjon, populasjonsstudium, sporing, autentisering, taksonomi, osv. Emnet vil presentere ulike molekylære teknikkar, både i teori og praksis; studentene vil prøve ut ulike populasjonsgenetiske metodar i laboratoriet. Tolking og datahandtering er ein viktig del av emnet, og studentane vil lære å behandle ulike genetiske data. Ny relevant litteratur vil også bli presentert.

Studienivå (studiesyklus)

Master- & PhD-studentar.

Undervisningssemester

Vår.

 

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

 

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Obligatoriske delar av Bachelor i biologi.
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggjande kunnskapar i biologi, samt laboratorieerfaring.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltaking i praktisk laboratoriearbeid og litteraturstudium.
Vurderingsformer
 • Munnleg eksamen, tél 100% av karakteren i emnet.
 • Karakterskala
  Karakterskalaen A-F blir brukt, A er den høgaste karakteren of F utgjer stryk.
  Vurderingssemester
  Det blir arrangert munnleg eksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning blir eksamen arrangert tidleg i semesteret .
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.