Akvatisk matproduksjon

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mer enn 70% av kloden er dekket av vann og det akvatiske miljøet og er sentralt i dagens diskusjon om muligheter for økt global matproduksjon. Utfordringene er både å produsere nok mat fra organismer med god trivsel og å produsere mat med høy ernæringsverdi. Dette kurset vil belyse hvordan akvatisk matproduksjon kan påvirke global matsikkerhet og diskutere muligheter for fremtidig vekst, bl. a. med utgangspunkt i miljøbegrensninger. Man vil bruke en kombinasjon av forelesninger, utvalgte vitenskapelige artikler, tverrfaglige ekspertpanel med eksterne gjester og Oxford-style student debatter for å belyse viktige tema innen sjømatproduksjon og ernæringsverdi av sjømat.

Mål for kurset er å formidle kunnskap om sammensetning av sjømat i forhold til de globale ernæringsutfordringene; overernæring, underernæring og feilernæring. Vi vil vise hvordan næringsstoffer og fremmedstoffer transporteres i den menneske-skapte næringskjeden i akvakultur og diskutere hvorvidt bruk av tradisjonelle og nye fôrressurser er bærekraftig, hvilke ressurser er begrensende og peke på ingredienser som kan bidra med nødvendige næringsstoffer for oppdrettsorganismene og for human ernæring. Miljøpåvirkning av akvakultur, effekter av klima på akvakultur og fremtidig potensial for fiskeri og akvakultur til å bidra til global matproduksjon vil bli diskutert.

Læringsutbyte

The student should explain well-founded, biologically based views within the course topics. He/she must be able to assess the extent to which claims are documented and distinguish between emotional, political and biological basis for decision making, show insight in current theories and could argue structured and convincing both in writing and orally.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar

Bachelor i biologi eller tilsvarande. Det er eit krav for opptak til emnet at du er tatt opp til masterprogram ved Institutt for biovitenskap.

Studentar på integrerte 5-årige masterprogram må ha oppnådd minimum 180 studiepoeng for å få opptak til emnet.

Tilrådde forkunnskapar
Bachelor i biologi
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett på master knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Essay, deltagelse i minst ett debattpanel, deltagelse i klassen.
Vurderingsformer
Mappeevaluering , skriftlige og muntlige oppgaver.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Kun i semester med undervising.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging og kvaliteten til emnet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet.