Profesjonsrelatert praksis

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studenten profesjonell erfaring med designarbeid. Ved å jobbe i det profesjonelle feltet med aktuelle prosjekter og oppdragsgivere, får studenten forståelse for behov, krav og forventninger tilknyttet det profesjonelle yrkeslivet.

Studenten må sjølv finne relevant praksissted, som emneansvarlig godkjenner. Læringsavtale mellom praksissted, student og Fakultet for kunst, musikk og design skal signeres etter mal og til gitte frister.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kan reflektere kritisk over egen og andres designpraksis, og sette denne inn i en videre samfunnsmessig sammenheng

Ferdigheiter

 • Kan bruke kunnskap fra designfeltet og relevant teori i eget arbeid
 • Kan gjennomføre designfaglige intensjoner, verdier og mening til ulike målgrupper, også utenfor eget fagområde.

Generell kompetanse

 • Kan ta hensyn til aktuelle og sosiale problemstillinger knyttet til design
 • Kan kommunisere og samhandle effektivt med andre, innenfor og utenfor eget fagfelt.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.
Krav til forkunnskapar
Dette emnet krever at alle obligatoriske emner i programmets første tre semester er bestått.
Krav til studierett
Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design.
Arbeids- og undervisningsformer

Ved praksisstedes skal det oppnevnes en praksisveileder jf. læringsavtale. Praksisveileder bør ha designfaglig bakgrunn/stilling.

Emneansvarlig vil følge studentens progresjon, med særlig oppfølging ved praksisoppholdets begynnelse og slutt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Studenten må sjølv skaffe seg praksisplass, men den må godkjennes av emneansvarlig.
 • Signert læringsavtale til gitte frister
 • Vurderingsformer

  Skriftlig og visuell refleksjon over læringsutbytte, samarbeid, kommunikasjon, samhandling og designfaglige oppgaver. Maks 1500 ord og 20 sider

  (Innlevering/Hjemmeeksamen)

  Karakterskala
  Bestått / Ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.