Fantastiske Data

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Data finnes overalt og er en forutsetning for og samtidig et produkt av alle digitale teknologier, dingser og tjenester -fra sosiale medier til nettbutikker, treningsklokker, tingenes internett og kunstig intelligens. Data er like viktig for disse som oksygen er for mennesker.

Men, hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Målet med kurset er å gi deltakerene grunnleggende kunnskap i hva data og digitalisering gjør med oss og samfunnet vi er del av, hva slags teknologi som ligger bak og hva du selv kan gjøre for å få en hånd på rattet.

Deltakerne vil også tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter for å utføre kritisk tenkning over datas roller i samfunnet. Innhold i kurset inkluderer tema relatert til hva er data, digitalisering, datafisering, data livssyklusen, og «data literacy».

Læringsutbyte

Kunnskapar
Studenten kan

Forklare hva digitialisation og datifisering er
Forklare hva data er og hvor de kommer fra
Forklare egenskaper ved forskjellige typer data
Beskrive datas livssyklus

Ferdigheter
Studenten kan

Identifisere data i hverdagen
Identifisere bruksområder for data
Tolke personvern og personopplysningsvern med tanke på bruk av data
Utføre kritisk tenkning over rollen til data i samfunnet

Generell kompetanse

Studenten kan
Forklare betydningen av data i samfunnet
Forklare «data literacy»
Forklare betydningen av data for ulike interessenter

Studiepoeng, omfang

2,5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst eller vår, emnet går over ett semester.

Undervisningsstad

Digitalt
Krav til forkunnskapar
Ingen særskilte forkunnskaper
Krav til studierett
Åpen for alle
Arbeids- og undervisningsformer

Kurset gjennomføres nettbasert over syv uker. Kurset er organisert med ulikt digitalt læringsmateriell og aktiviteter, to synkrone digitale forelesninger. Hver uke i denne perioden vil deltakerene arbeide med oppgaver knyttet til det enkelte tema.

Undervisningsformene er organisert som nettbaserte forelesinger, digitale læringsressurser og aktiviteter. Hver modul har en læringsressurs (pensum), en obligatorisk quiz og en obligatorisk oppgave.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For hvert tema vil det være en obligatorisk quiz og for noen tema en obligatoriske oppgave om sentrale tematikker.

Obligatoriske quiz og oppgaver er bare gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer
Emnet er bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjend av faglærar.
Karakterskala
Bestått/ikke bestått
Vurderingssemester
Høst / Vår
Litteraturliste
Liste med litteratur utgjør artikler, samt annet digitalt læringsmateriell som blir publisert som ressurs til hver modul.
Emneevaluering
Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem
Hjelpemiddel til eksamen
Alle skriftlige og trykte hjelpemiddel er tillat
Programansvarleg
The Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)
Emneansvarleg
The Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultetet