Formidling gjennom tegning og digitale verktøy

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål at studenten kan utforme og forstå tekniske tegninger innen fagene møbeldesign og interiørarkitektur. Gjennom å lære elementære tegneteknikker skal studenten kunne realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå. Fagtegning er en viktig del av de relevante verktøy, teknikker og metoder som gjør det mulig å uttrykke helhetlige designkonsepter til en profesjonell mottaker.

Emnet skal formidle forståelsen for tegning som et kommunikasjonsverktøy. Studenten skal lære frihåndstegningfrihåndstegning med ulike teknikker og uttrykksformer, både for å bruke tegning som et verktøy for å utvikle ideer og som presentasjon av ideer og prosjekter. Studenten vil lære prinsipper for perspektivtegning av både objekter og rom.

Studenten skal bli i stand til å utvikle prosjekter gjennom tegning som verktøy, samt kunne formidle ideer til en mottaker.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Viser forståelse for tegning som et kommunikasjonsverktøy
  • Har kjennskap til ulike verktøy, tegnemetoder og teknikker.

Ferdigheter:

  • Kan lage og lese arbeidstegninger for arkitektur, møbler og objekter
  • Bruker tegning som bevisst metode for å prøve ulike uttrykksformer
  • Gjennomfører enkle designprosesser, presenterer og argumenterer for egne ideer, gjennom tegning.

Generell kompetanse:

  • Bruker tegning som kommunikasjon og formidle ideer og prosjekt gjennom ulike tegningsformater
  • Kan gi velbegrunnet, faglig tilbakemelding på tegneprosesser/prosjekt.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.
Krav til forkunnskapar
Opptak til emnet krever følgende beståtte emner: DOR100 og DOR110.
Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning møbeldesign og interiørarkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisning gjennom forelesninger, individuell veiledning og veiledning i gruppe, workshops, prosjektarbeid, verkstedsarbeid og eksperimentering.
Selvstyrte arbeidsprosesser vil også vektelegges.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Individuell- eller gruppenpresentasjon med refleksjon (15-30 min): Muntlig og visuell presentasjon av egne arbeider i form av forskjellige tegneteknikker, og av tegninger der det er brukt digitale verktøy, for formidling av eget arbeid.

(godkjente aktiviteter gir student rett til vurdering i emnet)

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein Innlevering som vurderingsform:

  • Skriftlig og visuell oppgave på maks 1000 ord + bilder.
Karakterskala
Bestått / ikkje bestått.
Vurderingssemester
Vår.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.