Incentiver, politikk og åtferd

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane ei bred innføring i moderne mikroøkonomisk forsking på incentiver, politikk og åtferd.

Emnet skal formidle forståing for eksperimentell forsking og viktige samfunnsspørsmål.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kjennskap til et bredt spekter av studier innenfor anvendt mikroøkonomi
 • være fortrolig med eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • kritisk vurdere en akademisk forskningsstudie innenfor anvendt mikroøkonomi
 • formulere forskningshypoteser for å teste økonomisk teori

Generell kompetanse

Studenten skal ha

 • forståing for vitskapleg metode og korleis incentiver og institusjonar påverkar åtferd

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesning og seminar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjend innleveringsoppgåve.

Obligatorisk frammøte. Gyldig fråvær ved eigenmelding i to av samlege førelesningar.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil sei at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.