Miljøøkonomi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ein gjennomgang av miljøøkonomisk teori.

Kurset tar for seg miljøøkonomi, og omfattar følgjande tema: marknadssvikt og forureining, ulike verkemiddel mot forureining (avgifter, standardar, omsettelege kvotar, forhandlingar), verkemiddelbruk under visse og uvisse, opsjonar og irreversibilitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om ulike typar marknadssvikt på miljø-, klima- og naturressursområdet.
 • har god kunnskap om omgrepa «flow and stock pollutants» og for kva for nokre prinsipp som gjeld for optimal handtering av desse sett frå samfunnets synsstad.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere økonomiske problem knytt til bruk av naturressursar, her under klimaproblemet.
 • kan bruke kunnskap om ulike typar marknadssvikt på miljø-, klima- og naturressursområdet på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val for løysing.
 • kan reflektere over eigen bruk av miljøøkonomisk teori og justere denne under rettleiing.
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff om prinsipp som gjeld optimal handtering av dei sentrale omgrepa «flow» og «stock pollutants» og framstille dette slik at det kastar lys over ei problemstilling.
 • kan vurdere effekten av ulike verkemiddel mot forureining under ulike marknadsforhold.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å inngå i utgreiings- og analysearbeid i offentlege institusjonar og i større ikkje-offentlige verksemder på miljø- og naturressursområdet.
 • har innsikt i og kan formidle miljøøkonomiske teoriar, problemstillingar og løysingar både munnleg og skriftleg.
 • viser evne til kritisk tenking og refleksjon rundt bruken av miljøøkonomisk kunnskap i ulike situasjonar.

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og/eller vår.
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
ECON316 (5 sp)
Krav til studierett
Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør). Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ei godkjend innleveringsoppgåve
Vurderingsformer

3 timar skriftleg skuleeksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.