Utdanningsøkonomi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane innføring i økonomisk teori og empiri om verdien for individet og for samfunnet av å investere i utdanning. Emnet blir belyst ved hjelp av relevant mikroøkonomisk teori og empiriske analyser av sentrale problemstillingar. Sentrale tema i emnet vil være: teoriane om Humankapitalakkumulering og om Signalisering, studiar om avkastning av utdanning, investering i tidleg barndom, utdanning og ulikskap, samt utvalde utdanningspolitiske problemstillingar. Eit hovudmål med emnet er å gjere studentane kjent med sentrale problemstillingar innan utdanningsøkonomi og de vanlegaste empiriske metodane for å analysere desse empirisk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Humankapitalteorien
 • Teorien om signalisering
 • Empiri om avkastning av utdanning
 • Modeller for finansiering av utdanning (Norge og andre land)
 • Fråfall i utdanning
 • Tidleg investering i utdanning
 • Sosial ulikskap og fullføring av utdanning
 • Empirisk og teoretisk grunnlag for kausale samanhengar
 • Effekter av utdanningspolitikk

Ferdigheiter

Studenten kan

 • Gjere greie for teoretisk og empirisk grunnlag for tema vi har gått gjennom i kurset
 • Knyte saman teori og empiri
 • Sjølvstendig belyse aktuelle forskingstema ved hjelp av teori og empiri
 • Lese og forstå aktuelle vitskaplege artiklar som gjer bruk av konsept, teoriar og metodar vi har gått gjennom i kurset
 • Kritisk vurdera vitskaplege artiklar og rapportar som omhandlar tema vi har gått gjennom i kurset
 • Gjere greie for korleis dei ulike tema vi har gått gjennom i kurset er relevante for politikk utforming

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bruke kursinnhaldet i eige vitskapleg arbeid, til dømes i arbeid med masteroppgåve
 • kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fagområdet, både med spesialistar og til allmennheten

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust, ujamnt
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Econ340
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Reservert for studentar på masterprogrammet i samfunnsøkonomi, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør). Studentar på poststudierett etter fullført master- eller profesjonsstudium i samfunnsøkonomi kan søkje instituttet om å ta emnet.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesningar og studentpresentasjonar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ein obligatorisk presentasjon i gruppe som må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

3 timar skuleeksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
A - F
Vurderingssemester

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.