Masteroppgave

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studenten skal vise at ho/han er i stand til å nytte økonomisk metode til å gjere ei omfattande analyse av eit relevant problem. Framstillinga skal gjere greie for problemstilling, metode og resultat på ein oversiktleg måte.

Masteroppgåva er eit fagleg sjølvstendig arbeid som kan vere teoretisk eller empirisk. Studenten vel tema i samråd med rettleiar, basert på prosjektskissa levert i 2. semester.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

  • har inngåande kunnskap om vitskapeleg skriving og kjeldebruk, metodiske og forskingsetiske problemstillingar.
  • har spesialisert innsikt i eit område innanfor samfunnsøkonomi.

Ferdigheiter

Kandidaten...

  • kan sjølvstendig utvikle og formulere ei presis problemstilling og utvikle eit forskingsdesign for å belyse eit tema innanfor samfunnsøkonomi.
  • kan på ein vitskapeleg måte implementere det teoretiske og/eller empiriske rammeverket slik at det leier fram til ein strukturert og sjølvstendig økonomisk analyse.

Kompetanse

Kandidaten...

  • kan gjennomføra et prosjekt frå idé til sluttføring.
  • kan nytte økonomisk metode til å gjere ei omfattande analyse av eit relevant problem.
  • kan formidla og drøfta avansert fagleg arbeid både skriftleg og munnleg.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust
Krav til forkunnskapar
Gjennomført kursdel i mastergraden.60 studiepoeng på masternivå må være bestått før kandidaten kan gå opp til muntlig vurdering.
Krav til studierett
Berre for studentar på master- eller profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi.
Arbeids- og undervisningsformer
Individuell rettleiing.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
I 2. semester av masterstudiet leverer studenten ei prosjektskisse til instituttet. Innleveringsfristar er 1. november og 1. mai.
Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve og justerande munnleg eksamen.

Innleveringsfristar for oppgåva: 1. juni, 1. september, 1. desember, 1. februar.

Masteroppgåva kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Haust/vår

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiBs studieforskrift § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til Studieveileder.econ@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.