Framtidsmedisin

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å forbedere medisinstudentene på de raske endringene i den medisinske kunnskapen ved å tilby forelesninger som viser kunnskapsfronten i sentrale kliniske fag. Således ønsker vi å tilby et komplementært tilbud til de obligatoriske forelesningene basert på lærebokskunnskap ved å forelese hva vi tror havner i lærebøkene i løpet av de neste fem år.

Følgende emner vil bli dekket:

- Regenerativ medisin og stamcellebiologi (Helge Ræder, K2; Simona Chera,K2; Jørn Sagen, K2; Kamal Mustafa, IKO)
- Nevrodegenerativ sykdom (Laurence Bindoff, K1; Charalampos Tzoulis, K1)
- Persontilpasset biologisk kreftbehandling og immunterapi (Per Eystein Lønning, K2; Karl Henning Kalland,K2; Oddbjørn Straume, K2)
- Persontilpasset genombasert behandling (Pål Njølstad, K2;Bjørn Tore Gjertsen,K2; Vidar Steen, K2; Valeria Lyssenko, K2)
- Nye behandlingsmodaliteter, feks steroidpumpen (Eystein Husebye; K2).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har god kjennskap til hvor forskningsfronten befinner seg i forhold til kommende diagnostikk og behandling innen utvalgte områder i medisinen, slik som regenerativ medisin og stamcellebiologi, nevrodegenerativ sykdom, persontilpasset biologisk kreftbehandling og genom-basert behandling og nye behandlingsmodaliteter.

Ferdigheiter

Studenten kjenner indikasjonene og prinsippene for praktisk bruk av nye behandlingsmodaliteter, feks steroidpumpen, closed-loop-insulin- pumpen, celleterapi, moderne biologisk behandling som påvirker immunsystemet (antistoffbasert samt immunterapi), osv. samt prinsippene for moderne molekylærbiologisk diagnostikk av utvalgte sykdommer innen diabetes, nevrologi og kreft.

Generell kompetanse

Studenten vurderer effektivt nytten av nye diagnostiske metoder og eksperimentelle behandlingsformer som ennå ikke er implementert eller etablert i klinikken.

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Krav til forkunnskapar
Medisinstudiets første tre studieår.
Krav til studierett

Medisinstudiet

Emnet er også åpent for andre studentgrupper med relevant studiebakgrunn, merk at medisinstudenter har førsteprioritet. Studenter fra andre studieretninger må søke hospitantopptak

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset vil foreleses av Fakultets eksperter på de ulike emnene med fokus på State of the Art and Beyond, med daglige dobbelttimer (2 x 45 minutter) etterfulgt av en sesjon for spørsmål. Dernest følger en sesjon på 1 time hvor man tar utgangspunkt i en fersk oversiktsartikkel fra feltet og diskuterer de framtidige mulighetene.

Kurstypen er inspirert av Harvards Nanocourses: nanosandothercourses.hms.harvard.edu/node/8

Kurset er primært rettet mot medisinstudenter. Vi tenker imidlertid at kurset også potensielt kan være åpent også for PhD-studenter, postdocs og Faculty, slik at vi kan få interaksjoner på tvers.

Deltakerantall:

Minimum: 10

Maksimum: 25

Obligatorisk undervisningsaktivitet
80% oppmøte. Oppmøteliste føres.
Vurderingsformer
Kunnskapstillegnelsen vil bli vurdert gjennom direkte interaksjon med studentene i spørsmålssesjonen og i artikkeldiskusjonen.
Karakterskala
Bestått / ikkje bestått
Emneevaluering
Hvert 3. år.