Økonomistyring i helsesektoren

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Styring i helsesektoren og i helseføretak er utfordrande. Organisasjonane er komplekse, og dei krev høg profesjonell kompetanse hos utøvarane. Helseinstitusjonane er svært store, og mange har einingar spedt utover store geografiske område. I tillegg skjer tenesteleveransane mellom institusjonar, som krev koordinering både horisontalt og vertikalt. Statleg eigarstyring inneber også eigarkrav og politisk styrte rammevilkår som lovar, reglar og finansieringsmodellar i stadig endring. Desse rammevilkåra påverkar helseføretaka si tilpassing og leiarar sitt handlingsrom.

Helsesektoren er ressurskrevjande og den har ein viktig plass i dei offentlege budsjetta, i politikken og i debattane. Anvender vi ressursane på ein god måte? Dette spørsmålet dreier seg både om å gjere dei rette tinga og å gjere tinga riktig, det vil si å organisere drifta slik at kvar pasient blir behandla med høg kvalitet og høg kostnadseffektivitet. Dette gir to perspektiv på styring, det samfunnsøkonomiske og det bedriftsøkonomiske. I dette kurset vil begge bli drøfta, men det er ein hovudvekt på det bedriftsøkonomiske perspektivet.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten kan gjere greie for

 • Det bedriftsøkonomisk og det samfunnsøkonomiske perspektivet på styring
 • Korleis vi kan forstå økonomistyring i helseføretaka?
 • Ulike måtar å forstå økonomisk informasjon
 • Forklare styringssirkelen
 • Ulike finansieringsmodellar som nyttast i helsesektoren
 • Kostnadsdrivarar og kostnadsstruktur i helsesektoren
 • Kalkylemodellar
 • Regnskapsbasert styringsinformasjon i helseføretaka
 • Korleis ressursbruk i helsesektoren kan målast og evaluerast
 • Korleis finansieringssystemet kan nyttast som styringsverktøy

Ferdigheiter

Studenten kan

 • Bruke bedriftsøkonomisk terminologi
 • Gjere kostnads- og flaskehalsanalysar
 • Identifisere kostandsdrivarar til bruk i aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon
 • Bruke rekneskap til prestasjonsmåling

Generell kompetanse

 • Dette emnet vil gi deg som student relevant og grunnleggande kunnskap om bedriftsøkonomiske omgrep og tenkemåtar til bruk i helsesektoren

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Medisinstudiet frå 6. semester
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesningar
 • Lese litteratur og delta i diskusjonar av litteratur
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Ingen
  Vurderingsformer
  Heimeeksamen
  Karakterskala
  Bestått/ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista er i Leganto
  Emneansvarleg
  Professor Oddvar Kaarbøe