Introduksjon til energikjelder og forbruk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål
Emnet har som mål å gi studentane ein introduksjon til og oversikt over ulike energiressursar og teknologiar, og deira bruk. Emnet skal formidle forståing for bidraget frå ulike energikjelder til nasjonal og global energiforsyning, korleis denne har utvikla seg over tid og kva mogelegheiter som ligg i framtida.

Innhald
Emnet diskuterer sentrale fornybare energikjelder som solenergi, vindenergi, vasskraft, havenergi, bioenergi og geotermisk energi. I tillegg tek emnet for seg kjernekraft og fossile energikjelder. Tema som energisystem, energilagring og energieffektivitet vert óg introdusert, saman med CO2-fangst og lagring. Dei ulike energikjeldene vil bli satt inn eit berekraft- og økonomiperspektiv. Prinsippet for livssyklusanalyse vil og bli introdusert. Emnet vil gje ei oversikt over nasjonal og global energiproduksjon og forbruk, korleis energi vert nytta og projeksjonar fram i tid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan gjere greie for ulike energiressursar og deira relative rolle i den globale og nasjonale energiforsyninga
 • kan gjere greie for sentrale omgrep og konsept knytt til ulike energiteknologiar
 • kan gjere greie for forbruk av ulike energiressursar og teknologiar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjere utrekningar på tilgjengeleg energi frå ulike ressursar og tilhøyrande verkningsgradar ved konvertering av energiformar
 • kan gjere enkle berekningar knytt til energiforbruk og energikostnad
 • kan gjere enkle berekningar knytt til fundamentale og sentrale samanhengar innan ulike energiteknologiar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjere greie for utfordringar knytt til utviklinga av energibruk globalt og lokalt, deriblant ressursar, kostnadar, samfunn og miljø

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Realfagskrav.
Studiepoengsreduksjon
ENERGI200: 10 sp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til 5-årig Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
2 forelesingar á 2+ 1 timar pr. veke, 1 øving per veke. Øvingane inkluderer rekneoppgåver knytt til forelesingane og 1- 2 prosjektarbeid med diskusjon av aktuelle tema. Noko av forelesingstida vil bli nytta til rettleiing i prosjektarbeid.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Vekentlege innleveringar av øvingar
 • Deltaking i øvingsforelesningar
 • Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i semesteret dei blir godkjent og i eit påfølgjande semester.

  Vurderingsformer

  Prosjektarbeid vil telle 30% av endeleg karakter og må være gjennomført.

  Skriftleg eksamen 4 timar, vil telle 70% av endeleg karakter og må være bestått.

  Vi reknar saman poengsummer frå delvurderingane for å bestemme sluttkarakter i emnet.Delvurderinga må vere bestått for å bestå emnet.

  Karakterskala
  Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
  Emneevaluering

  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

  I utgangspunktet vil referansegruppe bli brukt årleg.

  Hjelpemiddel til eksamen
  Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i reglane ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.