Numeriske metodar for prosessteknologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi innføring i numeriske metodar for behandling av strøyming, masse- og varmetransport egnet for industribruk samt grunnleggande prinsipp for statistisk fysikk og statistiske ensembler.

 

Emnet skal formidle forståing for dei basale fysiske og matematiske prinsipp som lager grunn for bruk av numeriske metodar i prosessteknologi.

 

Innhald:

Beskriving av ulike typar strøyming. Navier-Stokes likningane. Numeriske metodar for behandling av strøyming, masse- og varmetransport (Computational fluid dynamics). Grunnleggande prinsipp for statistisk fysikk og statistiske ensembler. Molekylær simulering. Introduksjon til molekylær dynamikk og Monte Carlo-simuleringar. Programmering i Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • skal opppnå ein forståing av dei grunnleggande transportligniger brukt av prosessteknologi
  • skal kunne vite korleis dei ulike numeriske teknikkane blir brukt til kvantitativ behandling av strøymande fluid og grenseflatesystem ved prosjektering/design av prosessteknisk utstyr

 

Ferdigheiter

Studenten skal

  • beherske grunnleggende ferdigheter med Linux operativsystem
  • kunne programmering i Fortran for CFD-formål
  • kunne modifisere/vedlikkeholde eksisterende Phyton programpakker

 

Generell kompetanse

Studenten

  • skal ha kyndighet å lese avanserte bøker on CFD metodar og vitskapelige artiklar samt arbeide med CFD-pakker brukt av industrien og kjenne godt til deres styrker or svakheiter.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
 Ingen
Tilrådde forkunnskapar

MAT160 eller INF109

 

Studiepoengsreduksjon

PTEK204: 5 SP

PTEK205: 10 ECTS

 

Krav til studierett
Emnet er opent for alle studentar med ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Dersom stor pågang vil studentar innan prosessteknologi bli prioritert.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og datalaboratoriearbeid

Forelesningar: 5 timer pr. veke

Datalaboratorierarbeid: 1 time pr. veke

Forelesningar: 15 veker

Datalaboratorierarbeid: 13 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet
To godkjente obligatoriske oppgåver i Fortran programmering. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgande semester etter godkjenninga
Vurderingsformer
Skriftlig eksamen (4 timer)
Karakterskala
Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kun i haust semester.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.
Institutt
Institutt for fysikk og teknologi