Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ei vidareføring i fagfeltet fagdidaktikk innanfor tre hovudområde:- Strategiar for språkkompetanse- Tekstforståing og læringsprosessar- Rettleiing og vurdering

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kan drøfte problemstillingar som gjeld vilkår for læring og kompetanseutvikling
  • kan undersøke læring og/eller tilrettelegging for læring i eige klasserom i engelskundervisninga ved hjelp av fagkunnskap og fagdidaktisk teori, og presentere refleksjon over dette
  • kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytt til profesjonsutøving innan engelskfaget på eit fagleg avansert nivå

Ferdigheiter

Studenten

  • kan vurdere læremiddel og arbeidsformer i engelskfaget i relasjon til dei ulike emna i skolefaget, og kan grunngi val og vurderingar i samsvar med eige fagsyn.
  • kan rettleie elevane i deira læringsprosessar på grunnlag av teoriar om språk, tekst og kultur, og kunne vurdere elevane sitt læringsutbyte

Generell kompetanse

Studenten

  • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på engelsk innan fagfeltet

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vårsemesteret, 8. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar med engelsk som førstefag.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
100-nivå og 200-nivå i engelsk språk, litteratur og engelsk fagdidaktikk; 100-nivå i fag II og gjennomført praksis i skolen i 7. semester.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Opptak til lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet
Arbeids- og undervisningsformer
16 timar forelesing og to timar seminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Studentane skal ha levert eit førsteutkast til prosjektoppgåve, og fått rettleiing på denne. Det er 80% oppmøteplikt på forelesingane.
Vurderingsformer

Eksamensforma er ei rettleia prosjektoppgåve på 4000 ord der studentane sjølve vel tema og problemstilling. Nærare retningsliner for oppgåva vert gitt i studiet.

Oppgåva vert skriven på engelsk.

Ved eksamen i det følgjande semesteret leverer studenten som har oppfylt krava om rettleiing i undervisningssemesteret den omarbeidde semesteroppgåva utan vidare rettleiing.

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav. Det er anbefalt at studentar fullfører vurdering i det same semesteret dei følger undervisning.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret. Pensum utgjer om lag 700 sider av normal vanskegrad.
Emneevaluering
Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg går fram av informasjon om emnet i Mitt UiB.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet v/ Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.