Masteroppgåve i offentleg forvalting

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som bygger videre på og utvider kunnskapen som studentene har tilegnet seg gjennom tidligere avlagte emner i programmet. Her skal studentene analysere og reflektere over en avgrenset problemstilling innenfor offentlig forvaltning, gjerne relevant for egen organisasjon eller jobbrolle. Formålet med masteroppgaven er å fordype seg i et tema og utføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper og metoder.

Oppgaven skal gi trening i å formulere en problemstilling, gjennomføre datainnsamling og/eller diskusjon av forskningslitteratur og teori, og dessuten analyse og tolkning av egne data. Gjennom oppgaven skal studenten vise god forståelse for forskningsdesign og valg av metode. Tema for oppgaven kan være både empiriske, teoretiske og normative spørsmål. Temaet og problemstillingen skal være relevant for masterprogrammet sitt mål og innhold, og relatert til minst ett av de andre emnene som inngår i programmet. Oppgaven kan være tverrfaglig, og empirisk og/eller teoretisk orientert. Empirisk orienterte oppgaver kan benytte enten kvalitative eller kvantitative metoder.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i par.

Undervisning i metode, forskningsdesign og forskningsetikk er en integrert del av emnet.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avsluttet emne ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset tema relatert til komplekse samfunnsutfordringer som stats- og forvaltningsapparatet skal bidra til å løse
 • har inngående kunnskap om sentrale begreper og vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for temaet og problemstillingen for masteroppgaven

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formulere en presis og forskbar problemstilling, og utarbeide egne planer for forskning på et vitenskapelig nivå
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskingsetiske normer
 • kan anvende relevante teorier og metoder på en selvstendig måte
 • kan samle inn, systematisere, analysere og presentere data på en nøyaktig og oversiktlig måte for å komme frem til gode faglige løsninger på komplekse problemstillinger innen offentlig forvaltning

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kan reflektere over forskningsetiske spørsmål og styrker og svakheter knyttet til datainnsamling og forskningsmetoder
 • kan knytte forskningsbasert kunnskap til egen erfaring fra arbeid innen offentlig forvaltning og vurdere relevansen for utviklingsarbeid i egen organisasjon
 • kan presentere vitenskapelige teorier og metoder på en enkel og oversiktlig måte, både skriftlig og muntlig

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og videreutdanning, master

Undervisningssemester

Høst og vår

Undervisningsstad

Bergen og Oslo
Krav til forkunnskapar
må fylles ut !
Studiepoengsreduksjon
Ingen overlapp
Krav til studierett
Opptak gjennom UiB videre
Arbeids- og undervisningsformer

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som skrives til slutt i masterprogrammet, og som bygger videre på og utvider kunnskapen som studentene har tilegnet seg gjennom tidligere avlagte emner i programmet.

Arbeidet med masteroppgaven er normert til om lag 800 arbeidstimer. Oppgaven kan skrives individuelt eller i par. Arbeidsmengde og omfang skal stå i forhold til antall personer som er involvert. Oppgaven vil normalt være på om lag 40-70 sider.

Arbeidet med masteroppgaven gjennomføres over to semestre og har følgende organisering:

 • Før første samling leverer studentene et kort forslag til mulig tema og problemstilling for masteroppgaven, inkludert foreløpige refleksjoner omkring datainnsamling og metodevalg.
 • Første samling er et tre dagers seminar (august/september) i Bergen der studentene får undervisning i metode, forskningsdesign og forskningsetikk. I tillegg velges samarbeidspartner dersom masteroppgaven skal skrives i par.
 • Etter første samling utarbeider studentene en prosjektskisse som sendes til emneansvarlig for godkjenning og for tildeling av veileder. Studentene blir tildelt en veileder fra et relevant fagmiljø. Det tilstrebes en tilnærmet lik fordeling av masteroppgaver til veiledning mellom de ulike fagmiljøene ved UiB og NHH som samarbeider om fellesgraden. Ved tildeling av veileder vil det bli foretatt en faglig vurdering basert på prosjektskisse som utarbeides i etterkant av første samling, samt tilgjengelige veiledningsressurser ved de ulike institusjonene.
 • Den andre samlingen (november/desember) foregår i Oslo og organiseres som et todagers seminar der skal studentene presentere prosjektskissene sine og gi tilbakemeldinger til hverandre. Seminaret vil bli moderert av én eller flere fagpersoner.
 • Den tredje og siste samlingen (februar/mars) foregår i Bergen og organiseres som et todagers seminar der studentene presenterer utkast til egen oppgave, presenterer forberedte kommentarer til andre studenter sin oppgave og diskuterer presentasjonene i grupper. Seminaret vil bli moderert av én eller flere fagpersoner.
 • Mellom samlingene blir det lagt opp til individuell veiledning. Veiledning foregår normalt digitalt eller i tilknytning til samlingene. Tidspunkt for veiledning avtales individuelt. Det er satt av om lag 20 veiledningstimer per student per masteroppgave.
 • Det forventes at studentene deltar på alle undervisningsaktiviteter. I tillegg forventes det at studentene forbereder seg til samlinger ved å forberede muntlige presentasjoner, lese pensumlitteratur og andre studenter sine tekster.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Innlevering av prosjektskisse innen fastsatt frist. Prosjektskissen må være godkjent av emneansvarlig for å kunne levere masteroppgaven til vurdering.
Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgave.

Den skriftlige masteroppgaven blir vurdert av to sensorer. Ved gruppeinnlevering vurderes besvarelsen samlet.

Karakterskala
Karakterskala A-F, der E er laveste ståkarakter.
Vurderingssemester

Masteroppgaven skal leveres i vårsemesteret innen fastsatt frist (mai/juni). Innlevering av masteroppgaven på annet tidspunkt må skje etter individuell søknad.

Studentar med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskrifta til UiB kan søke om utsatt innleveringsfrist. Søknaden må sendes til studieveileder.gov@uib.no innen innleveringsfristen.

Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 01.07 for det kommende semesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med retningslinjer for evaluering av emner ved Universitetet i Bergen v/Institutt for politikk og forvaltning.
Programansvarleg
Programstyret, der representanter for samarbeidsmiljøene er med, har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet. Ansvarsforholdet er regulert i samarbeidsavtalen som er inngått mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole om utvikling og drift av fellesgraden.
Administrativt ansvarleg
Universitetet i Bergen v/Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.