Examen philosophicum - skuleeksamen

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Examen philosophicum skal gje studentane filosofiske perspektiv på eige fag og fagkompetanse som gjer dei i stand til å nytte denne på ein kritisk og analytisk måte i ulike relevante samanhengar i eige fagområde, i tverrfaglege samanhenger, i møte med aktørar i næringsliv, forvaltning og politikk, og i den offentlige debatten meir generelt.

Læringsutbyte

Kunnskap

Ved fullført emne har studenten kunnskap om utvalgte tema med relevans for realfaga og seinare arbeidsliv innaføre:

-kunnskaps- og vitskapsteori

-etikk og generelle verdispørsmål

-grunnprinsipp for logikk og argumentasjonsteori

Dugleik og kompetanse

Ved fullført emne skal studentane kunne identifisere, analysere og formidle kunnskaps- og vitskapsteoretiske og etiske og verdimessige problemstillingar og argument:

-i eige fagområde

-i tverrfaglege samanhengar

-i møte med avgjerdstakarar og den breiare offentlegheita

- relatere relevante problemstillingar og argument i samfunnsdebatten til eige fagområde

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

-

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon

Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og talet på vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen, § 8-1.

Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga har form av førelesingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer
4-timers skoleeksamen.
Karakterskala
I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A-F.
Vurderingssemester
Haust og vår
Litteraturliste
Examen philosophicum har spesialtilpassa pensum for kvar fakultetsvariant.
Emneevaluering
Evaluering av ex.phil. vert gjort med jamne mellomrom.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar utan norsk som morsmål kan vende seg til instituttet for informasjon om bruk av ordbøker.)
Programansvarleg
Utval for Examen philosophicum
Emneansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium