Examen philosophicum - seminarmodell

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Examen philosophicum skal gi studentane ei innføring i universitetet sine tenkje-, arbeids- og skrivemåtar. Vidare skal ex.phil. gi filosofiske perspektiv på akademisk kultur og danning. MO-varianten skal introdusere studentane for filosofiske perspektiv på sentrale spørsmål i helsevitskapane, og for verkty som kan brukast til å analysere tekstar både innanfor helsevitskapen og i det offentlege ordskiftet om helsespørsmål.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalde filosofiske emne som har relevans for helsevitskapane, til dømes kunnskapsteori, vitskapsteori, etikk og sinnsfilosofi.

Dugleikar og kompetanse

Studenten meistrar

- bruk av filosofiske omgrep i analytisk og kritisk drøfting av problemstillingar frå helsevitskap og offentleg helsedebatt

- bruk av sentrale omgrep frå etikk og helsevitskapanes vitskapsteori på analyse av tekstar innanfor helsevitskap og offentleg helsedebatt

- grunnleggjande normer for skriftleg og munnleg akademisk framstilling, som klårleik, sjølvstende og reieleg kjeldehandsaming

Studiepoeng, omfang

10

Undervisningssemester

Haust. For profesjonsstudiet i farmasi: vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og antall vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen, § 8-1.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga har form av førelesingar og seminarsamlingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal

- ta del i minst 75% av seminara

- gi munnleg presentasjon i seminaret

- levere ei skriftleg øving

- levere utkast til seminaroppgåve

- møte til rettleiing

- få godkjent 75% av emnets læringspakker

Godkjenninga er gyldig berre i semesteret for godkjenning.

Vurderingsformer
Studenten skal skrive ei seminaroppgåve undervegs i kurset. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan få oppgåva vurdert.
Karakterskala
I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A-F.
Vurderingssemester
Haust. For profesjonsstudiet i farmasi: vår
Litteraturliste
Examen philosophicum har spesialtilpassa pensum for kvar fakultetsvariant. Studenten skal også setje seg inn i tilleggslitteratur knytt til seminaroppgåva studenten arbeider med.
Emneevaluering
Evaluering av ex.phil. vert gjort med jamne mellomrom.
Programansvarleg
Utval for Examen philosophicum
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium