Examen philosophicum - skuleeksamen

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Examen philosophicum skal gi filosofiske perspektiv på sentrale spørsmål innan psykologien og studentane sin fagkompetanse, som gjer dei i stand til å nytte denne på ein kritisk og analytisk måte. Studentane skal gjere seg kjent med verktøy ein kan bruke til å analysere tekstar og bidra til klårleik i språkbruk og argumentasjon, både innanføre eige fagfelt og i det breiare akademiske og offentlege ordskiftet.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalde filosofiske emne som har relevans for psykologien og psykologiens historie, til dømes kunnskapsteori, sinnsfilosofi, vitskapsfilosofi, filosofiske menneskesyn, etikk og språk- og argumentasjonslære.

Dugleikar og kompetanse

Studenten meistrar

- bruk av filosofiske omgrep i analytisk og kritisk drøfting av problemstillingar frå psykologi og offentleg debatt

- bruk av språk- og argumentasjonsteori på tekstar innanfor psykologifaget og i offentleg debatt

Studiepoeng, omfang

10

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og talet på vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.8.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga har form av førelesingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer
Ein skriftleg skuleeksamen (4 timar).
Karakterskala
I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A-F.
Vurderingssemester
Haust og vår
Litteraturliste
Examen philosophicum har spesialtilpassa pensum for kvar fakultetsvariant.
Emneevaluering
Evaluering av ex.phil. vert gjort med jamne mellomrom.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar utan norsk som morsmål kan vende seg til instituttet for informasjon om bruk av ordbøker.)
Programansvarleg
Utval for Examen philosophicum
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium